Blog

Onze workshops en actualiteiten

Actueel

Om onze klanten up-to-date te houden organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en/of wetswijzigingen. Wij doen dit voor HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek verzorgen wij deze inspirerende sessies ook op maat en komen wij bij de klant intern, bijvoorbeeld als lunch of ontbijtsessie. Dit is vaak voor kleinere groepen over een onderwerp dat bij de klant actueel is. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Daarnaast schrijven wij regelmatig nieuwsbrieven over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. De meest recente vindt u hieronder.

Houd me op de hoogte

Ingrijpende wijzigingen van het arbeidsrecht op komst

Ingrijpende wijzigingen van het arbeidsrecht op komst10-10-2017

Eindelijk is het er dan: het regeerakkoord van Rutte III. Uit het akkoord blijkt dat de WWZ deels weer op de schop gaat. Hieronder vindt u de belangrijkste beoogde wijzigingen op een rij.

Cumulatie ontslaggronden

Er komt een verruiming van de ontslaggronden in die zin dat het weer wordt toegestaan om een ontslag op meerdere gronden te baseren. Daar staat tegenover dat als door een werkgever op meerdere ontslaggronden een beroep gedaan wordt, er een hogere vergoeding kan worden toegewezen (maximaal 1,5 keer de transitievergoeding). 

Wijzigingen transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding wordt gewijzigd: alle dienstjaren tellen voortaan voor 1/3 mee bij de berekening van de vergoeding. Dit is nu anders: meer dan 10 dienstjaren tellen op dit moment elk voor 1/2.
Voor werknemers boven de 50 die langer dan 10 jaar hebben gewerkt blijft gelden dat elk gewerkt dienstjaar dat zij na die 10 jaar hebben gewerkt meetelt voor 1. Werknemers krijgen direct aanspraak op een transitievergoeding: bij beëindiging is deze direct verschuldigd, in plaats van na twee jaar dienstverband. 
Het voorstel dat al in de kamer ligt over een vergoedingsstelsel voor betaling van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte wordt daadwerkelijk ingevoerd: werkgevers worden dus gecompenseerd voor de betaling van de transitievergoeding in dit soort gevallen.

Ketenregeling weer verruimd

De mogelijkheid om een werknemer voor bepaalde tijd in dienst te nemen wordt verlengd tot een periode van drie jaar, zoals in de periode voor de WWZ. De tussenperiode in de keten blijft 6 maanden: net als nu kan pas na 6 maanden een nieuwe keten ontstaan. In bepaalde sectoren kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties over de tussenperiode van 6 maanden andere afspraken maken.

Langere proeftijd

Als een werkgever bij aanvang van de arbeidsovereenkomst een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, mag een proeftijd van maximaal vijf maanden worden afgesproken. Bij een contract voor bepaalde tijd van meer dan twee jaar wordt de maximale proeftijd drie maanden. Voor het overige blijft de (on)mogelijkheid om een proeftijd af te spreken ongewijzigd.

Beperking loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers

Kleine bedrijven (met maximaal 24 werknemers) hoeven straks het loon van zieke werknemers nog maar een jaar door te betalen. Voor het tweede jaar komt er een collectieve regeling, waaruit deze zieke werknemers worden doorbetaald tot aan de WIA. 

Verruiming vaderschapsverlof

Vanaf 2019 krijgen nieuwe vaders langer vaderschapsverlof. De duur gaat van twee naar vijf dagen, met de mogelijkheid om vijf weken aanvullend verlof aan te vragen, waarvoor een uitkering kan worden verkregen van het UWV.

Einde wet DBA en maatregelen ZZP

De wet DBA gaat van tafel. Voor opdrachtnemers met een uurtarief van EUR 75,- of meer komt er een opt-out mogelijkheid voor de afdracht van loonheffingen, mits sprake is van een overeenkomst van korte duur. Als sprake is van een overeenkomst voor langere duur kan ook een opt-out gelden, als de opdrachtnemer wordt ingehuurd voor niet-reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever.
Voor opdrachtnemers met een lager uurtarief  komt er een online vragenlijst waarin de specifieke situatie van het inhuren van een arbeidskracht kan worden ingevuld. Na invulling daarvan weet de opdrachtgever of er wel of geen loonheffingen moeten worden betaald: aan de hand van de ingevulde vragen wordt een verklaring verstrekt waaraan opdrachtgevers zekerheid kunnen ontlenen.
Voor ZZP’ers gaat verder een minimum tarief gelden van 125% van het minimumloon: als een zzp minder verdient zal in de regel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

Uiteraard houden wij vinger aan de pols en hoort u van ons als de plannen daadwerkelijk omgezet worden in nieuwe regelgeving.

Dies Siegers

10-10-2017Ingrijpende wijzigingen van het arbeidsrecht op komst

Eindelijk is het er dan: het regeerakkoord van Rutte III. Uit het akkoord blijkt dat de WWZ deels weer op de schop gaat. Hieronder vindt u de belangrijkste beoogde wijzigingen op een rij.

Lees artikel

20-09-2017Van Bladel Advocaten doet mee aan de Expert Meeting Arbeidsrecht

Op 4 oktober 2017 om 14 uur vindt een Expert Meeting Arbeidsrecht plaats op Kasteel Waardenburg. Tijdens deze gratis bijeenkomst voor HR-directeuren en managers wordt u bijgepraat over alle relevante ontwikkelingen op het terrein van het arbeidsrecht. Kantonrechter Ellen de Groot geeft Tips& Tricks vanuit het perspectief van de kantonrechter: hoe kijkt een rechter naar ontslagzaken?

Lees artikel

20-09-2017Ambtenaar wordt gewone werknemer

Ambtenaren worden ‘gewone’ werknemers. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna “de Wet”) zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden. Nederlandse ambtenaren vallen vanaf dat moment onder het gewone arbeidsrecht. Daardoor wordt de rechtspositie van ambtenaren (meer) gelijk getrokken met die van reguliere werknemers.

Lees artikel

05-09-2017Alle werknemers op tijd en gezond terug van vakantie?

Het komt geregeld voor dat een werknemer tijdens vakantie ziek wordt en niet terugkeert op de werkvloer na afloop van de vastgestelde vakantie. Wat kan een werkgever doen om te controleren of de werknemer daadwerkelijk ziek is?

Lees artikel

21-07-2017Webinar Magna Charta Law

Op 6 juli 2017 is Dies Siegers geïnterviewd door Wouter Kurpershoek over de recente ontwikkelingen in de rechtspraak op het terrein van het arbeidsrecht. Aan de orde kwamen onder meer het arrest van de Hoge Raad over de billijke vergoeding, de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake Estro en jurisprudentie over het adviesrecht van de ondernemingsraad bij flitsfaillissementen. Klik op de volgende link om het interview terug te kijken: Webinar Magna Charta Law.

Lees artikel

18-07-2017Werknemers beter beschermd bij doorstart

In onze blog van 5 mei 2017 hebben wij u gewezen op de conclusie van de A-G van het Hof van Justitie EU van 29 maart 2017 dat een prepack niet kan worden aangemerkt als een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder.

Lees artikel

06-07-2017De billijke vergoeding: handvatten van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft zich afgelopen week uitgelaten over de hoogte van de billijke vergoeding (ECLI:NL:HR:2017:1187). Naar aanleiding van een zaak tussen een kapsalon en een kapster – waarvan de arbeidsovereenkomst na een dienstverband 25 jaar werd opgezegd vanwege onenigheid over een vakantieaanvraag - geeft de Hoge Raad enkele handvatten voor de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding.

Lees artikel

03-07-2017Nieuwsuitzending arbeidsrecht donderdag 6 juli 2017 om 13 uur

Lees artikel

15-06-2017Grotere rol ondernemingsraad bij faillissement

Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat aan de ondernemingsraad van een failliete onderneming adviesrecht toekomt wanneer de activiteiten (deels) worden voortgezet en sprake is van behoud van een deel van de arbeidsplaatsen. 

Lees artikel

31-05-2017Reparatie derde WW-jaar: cao afspraak 

De werkgeversorganisaties (VNO-NCW en MKB-Nederland) hebben 8 mei jl. – onder voorwaarden - ingestemd met de uitvoering van het plan om werklozen straks weer een derde jaar WW-uitkering te geven. De vakbonden hadden al hun medewerking verleend nadat demissionair minister Asscher van Sociale Zaken deze partijen op 19 april 2017 toestemming had gegeven voor de reparatie van het derde WW-jaar via cao’s. Waarom een reparatie en op welke manier zijn de partijen van plan hier vorm aan te geven in de praktijk?

Lees artikel

19-05-2017Voorlopig geen oplossing voor de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

Het wetsvoorstel "Vergoedingsregeling voor de transitievergoeding van zieke werknemers en transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische reden" dat Minister Asscher op 20 maart 2017 -  ondanks forse kritiek van de Raad van State - aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, is op 18 april 2017 door de Tweede Kamer controversieel verklaard (opgeschort) vanwege de demissionaire status van het kabinet Rutte-II.

Lees artikel

05-05-2017De prepack doorstart op de tocht?

In ons Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de rechten van werknemers behouden blijven in het kader van een overgang van onderneming. Deze wetgeving is gebaseerd op Europese regelgeving. Is sprake van een overgang van onderneming, dan gaan de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten die op dat moment bij de onderneming bestonden van rechtswege over op de verkrijgende onderneming. Kort gezegd houdt dat in dat de werknemers met behoud van al hun arbeidsvoorwaarden automatisch de onderneming mee volgen naar de verkrijger. Een faillissement doorkruist die bescherming van de werknemers: de onderneming die een failliete onderneming overneemt kan zelf bepalen welke werknemers er bij haar in dienst komen en tegen welke arbeidsvoorwaarden.  

Lees artikel

18-04-2017Grip op flexibele arbeidsuren

Het komt steeds vaker voor dat werkgevers medewerkers in dienst nemen maar vooraf niet weten hoeveel uren zij inzetbaar zijn. In die gevallen wordt meestal een oproepovereenkomst (0-urencontract) gesloten of een parttime contract. Wordt de medewerker vervolgens structureel meer ingezet dan de overeengekomen arbeidsduur, dan komt de medewerker een beroep toe op het rechtsvermoeden van artikel 7:610b van het Burgerlijk Wetboek.

Lees artikel

10-04-2017Afspraken over studiekosten - een check loont!

Sinds de invoering van de Wwz is het voor werkgevers nog belangrijker om te investeren in de opleiding van hun werknemers. Werkgevers hebben nu namelijk een wettelijke scholingsplicht. Deze plicht brengt kosten met zich mee. Die kosten kunnen onevenredig hoog worden als de werknemer kort na afronding van de opleiding vertrekt. Daarom komen werkgevers vaak een studiekostenbeding met werknemers overeen. Door het overeenkomen van een studiekostenbeding zorgt de werkgever ervoor dat de werknemer, indien hij de arbeidsovereenkomst opzegt, (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen. Uit rechtspraak volgt echter dat je als werkgever geen beroep op een studiekostenbeding kunt doen als de redelijkheid zich daartegen verzet.

In een zaak die onlangs werd beoordeeld door de kantonrechter in Arnhem vorderde de werkgever de studiekosten van een werknemer terug die zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd en bij een andere werkgever in dienst was getreden. Werkgever en werknemer waren een studiekostenbeding overeengekomen dat er op neerkwam dat (onder andere) bij opzegging door de werknemer, de werkgever aanspraak kon maken op terugbetaling van minimaal EUR 4.000 per jaar aan studiekosten.

Lees artikel

07-04-2017Strikte uitleg Hoge Raad van de schriftelijkheidseis van het concurrentiebeding ex artikel 7:653 BW

De wet bepaalt dat een concurrentiebeding schriftelijk moet zijn overeengekomen. Aan dit schriftelijkheidsvereiste ligt de gedachte ten grondslag dat in het vereiste van een geschrift een bijzondere waarborg is gelegen dat de werknemer de consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen. 

Lees artikel

04-04-2017Voorwaardelijke ontbinding ook onder de WWZ mogelijk

In de ontslagpraktijk krijgen wij regelmatig te maken met ontslag op staande voet zaken. Een van de vragen die dan veelal speelt, is wat een werkgever moet doen als de werknemer de rechter vraagt het ontslag te vernietigen. Sinds de invoering van de WWZ werd verschillend geoordeeld over de vraag of dan nog een voorwaardelijk ontbindingsverzoek kon worden ingediend. Met zo'n verzoek wordt ontbinding gevraagd voor het  geval een ontslag op staande voet door de rechter achteraf niet rechtsgeldig wordt geacht.

Lees artikel

22-03-2017Aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet

Op 24 januari 2017 is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in per 1 juli 2017. 

Met deze vernieuwde wet wil de regering de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening versterken, de preventie verbeteren en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren. Daarnaast wil de regering het knelpunt van de onvoldoende onafhankelijkheid van de bedrijfsarts wegnemen.

Lees artikel

19-12-2016Uitstel Wet dba en ontmoeting Bewilder

De per 1 mei 2016 ingevoerde Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) die de VAR verklaring vervangt, gaat gebukt onder veel kritiek vanuit de praktijk. Doel van de nieuwe wet was, onder meer, om meer zekerheid te bieden over de arbeisrelatie die opdrachtgever en de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) aangaan.

Lees artikel

02-12-2016WWZ in de praktijk - tijdschrift

Afgelopen zomer werd ik uitgenodigd om te praten met de arbeidsrechtjuristen van DAF, ING en Schiphol om onze ervaringen na het eerste jaar WWZ-ontslagrecht uit te wisselen. Het resultaat: een geslaagde uitwisseling en een mooi tijdschrift. 

Lees artikel

17-11-2016Privé WhatsAppen tijdens werk: geen loon

Een opmerkelijke uitspraak van de kantonrechter in Tilburg. Een werknemer die in een periode van een half jaar veelvuldig WhatsApp berichten ontving en verstuurde tijdens werktijd moet € 1500 loon terugbetalen aan zijn voormalig werkgever.

Lees artikel

14-11-2016Interview WWZ: Heleen Dammingh bij Securitas

Heleen Dammingh en Michèle Rotmans van Securitas geven hun visie op de WWZ. 

Lees artikel

08-11-2016Wijziging transitievergoeding na twee jaar ziekte

Minister Asscher kondigde in april van dit jaar aan dat hij met een  wetsvoorstel zou komen om werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding die moet worden betaald als werkgevers na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst beëindigen. Deze week werd het wetsvoorstel bekend.

Lees artikel

08-11-2016Detacheerders opgelet!

De Hoge Raad heeft op 4 november 2016 arrest gewezen in de kwestie tussen STIPP, het pensioenfonds voor de uitzendsector, en Care4Care, een bedrijf dat gespecialiseerd medisch personeel veelal langdurig detacheerde bij ziekenhuizen.

Lees artikel

29-10-2016De Ondernemingsraad en pensioen

Als gevolg van wijzigingen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Pensioenwet zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad met ingang van 1 oktober 2016 met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen verduidelijkt en uitgebreid.

Lees artikel

27-10-2016De ondernemingsraad en beloningen van bestuurders

In de afgelopen jaren zijn de beloningsverschillen tussen bestuurders van grote ondernemingen en de gemiddelde medewerker toegenomen. Dit heeft tot terugkerende maatschappelijke en politieke onvrede en discussie geleid, vooral in die gevallen waarin de werknemer werd geconfronteerd met een nullijn.

Lees artikel

29-07-2016Verplichte klokkenluidersregeling voor grote werkgevers

Sinds 1 juli 2016 is de werkgever met ten minste 50 werknemers in dienst verplicht te beschikken over een interne procedure hoe om te gaan met het melden van een vermoeden van een misstand: de zogenaamde klokkenluidersregeling. Bij een misstand kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de schending van een wettelijk voorschrift of gevaar voor de volksgezondheid.

Lees artikel