Actueel

Om onze klanten up-to-date te houden organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en/of wetswijzigingen. Wij doen dit voor HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek verzorgen wij deze inspirerende sessies ook op maat en komen wij bij de klant intern, bijvoorbeeld als lunch of ontbijtsessie. Dit is vaak voor kleinere groepen over een onderwerp dat bij de klant actueel is. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Daarnaast schrijven wij regelmatig nieuwsbrieven over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. De meest recente vindt u hieronder.

Houd me op de hoogte

Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut10-10-2019

In dit filmpje uit onze serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Liesbeth Zwitserlood over het concurrentiebeding: In hoeverre is het mogelijk een concurrentie- en/of relatiebeding op te nemen in een tijdelijk contract? 

Klik op deze link om het filmpje te bekijken:Liesbeth Zwitserlood - concurrentiebeding_in_tijdelijke_arbeidsovereenkomst

Van Bladel Advocaten

10-10-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Liesbeth Zwitserlood over het concurrentiebeding: In hoeverre is het mogelijk een concurrentie- en/of relatiebeding op te nemen in een tijdelijk contract? 

Klik op deze link om het filmpje te bekijken:Liesbeth Zwitserlood - concurrentiebeding_in_tijdelijke_arbeidsovereenkomst

Lees artikel

10-10-2019Hoedt u voor de valkuilen van de WNT!

De Wet normering topinkomens (WNT) schrijft dwingend voor wat een topfunctionaris in de (semi)publieke sector maximaal mag verdienen en wat in het kader van een beëindiging mag worden afgesproken. Voor zover de bezoldiging en de ontslagvergoeding de toegestane maxima van de WNT overschrijden, is dat bovenmatige deel nietig en dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald. De maximale ontslagvergoeding die mag worden afgesproken bedraagt EUR 75.000, of een jaarsalaris als dat lager is.

Lees artikel

27-09-2019Slapende dienstverbanden blijft de gemoederen bezig houden. Wat zal de Hoge Raad straks beslissen?

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet meer werkt en ook geen loon meer ontvangt, maar nog wel in dienst is. Veel werkgevers houden langdurig zieke werknemers in dienst omdat ze anders de wettelijke transitievergoeding moeten betalen. De wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer sinds 1 juli 2015 recht heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer. Er geldt echter geen ontslagplicht. Werkgevers kunnen diverse redenen hebben om de transitievergoeding niet te betalen en dus het dienstverband in stand te laten.

Lees artikel

23-09-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Heleen Dammingh over de positie van de statutair bestuurder: In hoeverre verschillen de ontslagregels voor een statutair bestuurder van die voor een gewone werknemer?

Klik op deze link om het filmpje te bekijken: Heleen Dammingh - ontslag statutair bestuurder

Lees artikel

17-09-20192020: bent u klaar voor de Wnra?

Nog een paar maanden en dan treedt naar verwachting op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie in werking (Wnra). Dan zal de ambtenaar, die in dienst is van een overheidswerkgever, automatisch werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht wordt dan van toepassing. Wat is de laatste stand van zaken?

Lees artikel

05-09-2019De formulering in de vaststellingsovereenkomst van het artikel over de wettelijke bedenktermijn

Op het moment dat werkgever en werknemer tot overeenstemming komen over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, dan duurt het vaak nog enige tijd voordat de werknemer de vaststellingsovereenkomst getekend retour zendt. Indien er een artikel in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen met betrekking tot de wettelijke bedenktermijn, dan hangt het van de formulering van dat artikel af of de werknemer al dan niet tijdig een beroep op deze wettelijke bedenktermijn kan doen. Het is dus belangrijk om op deze formulering te letten. Dat daar misverstanden over kunnen ontstaan blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Rotterdam.

Lees artikel

05-09-2019Uitbreiding Van Bladel Advocaten

Met veel plezier kondigen wij aan dat Hanneke Klinckhamers per 1 september 2019 is toegetreden tot onze maatschap. Ons kantoor telt nu 6 ervaren arbeidsrechtspecialisten.

Hanneke is een zeer ervaren arbeidsrecht en ambtenarenrecht advocaat. Zij adviseert grote ondernemingen en werknemers op managementniveau. Hanneke is onder meer gespecialiseerd in topinkomens in de (semi)publieke en de financiële sector (WNT en WFT), het ambtenarenrecht en de normalisering van de rechtspositie ambtenaren (WNRA). 

Voor meer informatie over Hanneke klik op: Hanneke Klinckhamers

Lees artikel

05-09-2019De formulering van de wettelijke bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst

Op het moment dat werkgever en werknemer tot overeenstemming komen over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, dan duurt het vaak nog enige tijd voordat de werknemer de vaststellingsovereenkomst getekend retour zendt. Indien er een artikel in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen met betrekking tot de wettelijke bedenktermijn, dan hangt het van de formulering van dat artikel af of de werknemer al dan niet tijdig een beroep op deze wettelijke bedenktermijn kan doen. Het is dus belangrijk om op deze formulering te letten. Dat daar misverstanden over kunnen ontstaan blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Rotterdam.

Lees artikel

01-08-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze nieuwe serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Dies Siegers over het verschil tussen een loonsanctie en opschorting van loon bij ziekte.  

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken: 

Sancties Wet Verbetering Poortwachter

 

Lees artikel

01-08-2019Voortgang plannen ZZP-ers

Eind juni 2019 heeft minister Koolmees de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de plannen van het kabinet voor ZZP-ers. Aan de onderkant van de markt komt er een minimumtarief van € 16 per uur voor opdrachtnemers. Aan de bovenkant gaat gelden dat er vanaf een tarief van € 75 per uur vooraf zekerheid kan worden verkregen over het ondernemerschap door middel van een Zelfstandigenverklaring.

Lees artikel

11-07-2019Wat is de waarde van een vakantiedag?

Bij het einde van een dienstverband moeten de niet genoten vakantiedagen van een werknemer uitbetaald worden. En tijdens het opnemen van vakantiedagen moet het juiste loon worden betaald. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van zo’n vakantiedag? Er wordt vaak uitgegaan van uitsluitend het overeengekomen loon en de vakantietoeslag. Dit is ten onrechte.

 

Lees artikel

11-07-2019Tips voor de formulering van een ontslag op staande voet

De wet stelt strenge eisen aan een ontslag op staande voet, mede vanwege de nadelige gevolgen van een dergelijk ontslag voor de werknemer. Een van de eisen is dat de ontslagreden vrijwel direct met het ontslag moet worden medegedeeld. Uitgangspunt is dat het de werknemer onmiddellijk duidelijk moet zijn welke reden aan het ontslag ten grondslag is gelegd, zodat hij kan bepalen of hij zich daartegen zal verzetten. Voor de beoordeling van de vraag of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is, zijn de opgegeven redenen maatgevend. Andere dan de opgegeven redenen, hoe dringend dan ook, ‘tellen’ dus niet mee voor de vraag of er sprake is geweest van een rechtsgeldig ontslag. Het is dus van belang om de ontslagbrief met de nodige precisie te formuleren. Hierna volgen enkele tips voor de formulering van de ontslagreden.

 

Lees artikel

25-06-2019Waar moet een verbetertraject aan voldoen?

De wet vereist dat de werkgever de disfunctionerende werknemer in de gelegenheid stelt om zijn functioneren te verbeteren. Dit wordt ook wel een verbetertraject genoemd.  In de praktijk komen allerlei varianten van verbetertrajecten voor, zoals: (een combinatie van) coaching, ‘training on the job’, aanvullende cursussen, op maat gemaakte heropleiding, etc., waarbij de duur van het traject van zaak tot zaak verschilt. Krijgt de werknemer geen of onvoldoende kans om zijn functioneren te verbeteren, dan zal een kantonrechter een verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren in principe afwijzen. Hoe moet een verbetertraject er eigenlijk uitzien?

Lees artikel

11-06-2019Het heimelijk opnemen van gesprekken door werknemer: toegestaan of niet?

Onze geavanceerde smartphones zijn in staat om geluidsopnames van goede kwaliteit te maken. Het gebeurt daarom steeds vaker dat werknemers gesprekken opnemen zonder dat de werkgever daar erg in heeft. Denk aan functionerings-, beoordelings-, en onderhandelingsgesprekken etc. De gesprekspartner is er meestal niet gecharmeerd van als hij of zij daar op een later tijdstip mee geconfronteerd wordt. Mag dit eigenlijk wel en kunnen geluidsopnames als bewijs dienen bij een ontslagprocedure?

Lees artikel

29-05-2019Wab aangenomen op 28 mei 2019

De Eerste Kamer heeft op 28 mei jl. het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) aangenomen. Ook werd gestemd over twee moties die tijdens het debat een week eerder waren ingediend.

Lees artikel

28-05-2019Staking openbaar vervoer: moet de werkgever het loon van de stakers doorbetalen?

Het openbaar vervoer staakt vandaag. Met de staking willen de vakbonden een beter pensioenstelsel afdwingen. Hoe zit het eigenlijk met de salarisbetaling tijdens een stakingsdag? Krijgen de medewerkers die hun werk hebben neergelegd het salaris uitbetaald?  

Lees artikel

19-04-2019Vervaltermijn transitievergoeding geldt niet altijd

In een uitspraak van 11 april 2019 heeft de Rechtbank Limburg bepaald dat de vervaltermijn van drie maanden niet aan de werknemer kon worden tegengeworpen bij een verzoek tot toekenning van de gedeeltelijke transitievergoeding.

Lees artikel

12-04-2019Een anti ronselbeding: hoe ver mag een werkgever gaan?

Nu de arbeidsmarkt krap is, hebben werkgevers er belang bij om hun werknemers te behouden. Als er één schaap over de dam is, volgen er (soms) meer. Het kan voor een organisatie dan ook grote gevolgen hebben als een vertrekkende werknemer collega’s overhaalt om eveneens op te zeggen, bijvoorbeeld om samen een nieuwe gelijksoortige onderneming te starten.

Werkgevers proberen dit soms te voorkomen door een anti-ronselbeding, ook wel “aftroggelbeding” genoemd, op te nemen in de arbeidsovereenkomst gesanctioneerd met een boetebeding.  Belangrijk is dan wel dat dit beding juist wordt geformuleerd en dat het aan alle eisen van de wet voldoet.

Lees artikel

02-04-2019Slapende dienstverbanden: nieuwe pogingen van werknemers om betaling transitievergoeding af te dwingen

Een recente uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg waarin een werkgever werd veroordeeld tot opzegging van de (slapende) arbeidsovereenkomst en betaling van de transitievergoeding met een langdurig zieke werknemer, heeft tot nieuwe pogingen van werknemers geleid om ook via de rechter in aanmerking te komen voor een transitievergoeding. De lijn in de rechtspraak was tot voor kort dat (i) geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten indien een werkgever bij een slapend dienstverband niet overgaat tot ontslag en (ii) dat de werkgever op grond van het goed werkgeverschap niet verplicht kan worden over te gaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Brengen de recente uitspraken hier verandering in?

Lees artikel

29-03-2019Mag een werknemer onbereikbaar zijn in de huidige 24 uurs economie?

Continue bereikbaar zijn via je telefoon en andere moderne communicatiemiddelen is een groot goed, maar kan ook tot een behoorlijke belasting leiden. Werknemers kunnen de veronderstelde full time bereikbaarheid als beklemmend ervaren. Gezien de afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever is de vraag hoe ver de autonomie van de werknemer reikt. Op 18 februari 2019 diende het PvdA kamerlid Gijs van Dijk een wetsvoorstel in over onbereikbaar zijn, de “Wet op het recht op onbereikbaarheid”.

Lees artikel

18-03-2019Kwalificatie arbeidsrelatie ZZP’ers blijft groot probleem.

Op 5 maart 2019 informeerde de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer over het toezicht van de Belastingdienst op de juiste kwalificatie van arbeidsrelaties. Er is weliswaar een handhavingsmoratorium afgekondigd ten aanzien van de Wet DBA, maar bij loonheffingscontroles wordt nog steeds bekeken of sprake is van een fictief dienstverband bij ingehuurde zzp'ers. Is volgens de Belastingdienst sprake van een fictief dienstverband dan is de opdrachtgever (werkgever) gehouden loonheffingen in te houden op betalingen aan de opdrachtnemer. 

Lees artikel

08-03-2019Uitvoeringsregeling compensatie transitievergoeding bekend

Op 26 februari 2019 is de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ (de Regeling) in het Staatsblad gepubliceerd. Hierin staan de termijnen voor het indienen van een aanvraag voor compensatie van betaalde transitievergoedingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij UWV.

Lees artikel

04-03-2019Cocaïnegebruik tijdens personeelsfeest: is dat een reden voor ontslag op staande voet?

Misdragingen tijdens een personeelsfeest komen vaak voor en leiden niet zelden tot een ontslag op staande voet.  Zo hield het ontslag op staande voet van een werknemer die zich tijdens een personeelsfeest onder invloed van alcohol hinderlijk en handtastelijk gedroeg en in de danszaal tegen een tafel urineerde, stand. Ook het ontslag op staande voet van een militair die zijn vriendin, tevens collega, na het verlaten van de kerstborrel een vuistslag in het gezicht gaf en het ontslag van de werknemer die na afloop van het personeelsfeest beschonken achter het stuur stapte, hielden stand. De werknemer die tijdens de kerstborrel een collega herhaaldelijk in de billen kneep en kwetsende opmerkingen maakte, mocht van de rechter wel blijven. Maar hoe zit het met het gebruiken en aanbieden van cocaïne, toch een strafbaar feit, tijdens een personeelsfeest? Levert dat voldoende reden op voor ontslag op staande voet? Hierover heeft de rechtbank Den Haag zich op 1 februari 2019 uitgelaten.  

Lees artikel

21-02-2019Vervallen vakantiedagen? Vergaande verplichting werkgever om verlof te laten opnemen

Eind 2018 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen over de verplichting van de werkgever om aan te dringen op het opnemen van verlof door werknemers. Kort gezegd komt het erop neer dat als een werkgever onvoldoende stuurt op het opnemen van verlof, verlofuren die waren vervallen op grond van de wettelijke vervaltermijn toch weer herleven en afgerekend moeten worden.

Lees artikel

19-02-2019Oudere werknemers en een vrijwillige vertrekregeling in een Sociaal Plan: risico op naheffing fiscus?

In een belangrijk arrest van 22 juni 2018 besliste de Hoge Raad dat een vrijwillige vertrekregeling in een Sociaal Plan, waaraan geen leeftijdscriterium was verbonden, niet kwalificeerde als een regeling vervroegde uittreding (“RVU”). De Belastingdienst had zich op het standpunt gesteld dat dit pas beoordeeld kon worden aan de hand van de feitelijke uitstroom op basis van de vrijwillige vertrekregeling: als achteraf zou blijken dat met name oudere werknemers van de vrijwillige vertrekregeling gebruik zouden hebben gemaakt, dan zou alsnog sprake kunnen zijn van een RVU. Door dat standpunt haalde de Hoge Raad een streep.

Naar aanleiding van dit arrest heeft de Belastingdienst op 28 december 2018 een handreiking gepubliceerd waarin wordt uitgewerkt wanneer sprake is van een RVU, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan collectieve vertrekregelingen.

Lees artikel

08-02-2019Medezeggenschap van werknemers in kleine ondernemingen ten aanzien van pensioen versterkt

Met ingang van 1 januari 2019 is de positie van werknemers binnen kleine bedrijven (minder dan vijftig werknemers) ten aanzien van medezeggenschap met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen versterkt. De wetgever onderkent hiermee dat pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde is en dat het belangrijk is dat de betrokkenheid van werknemers bij hun pensioen vergroot wordt.

Lees artikel

08-02-2019Dienstverbanden slapend houden: mag dat nog?

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft op 27 december 2018 in een arbitrageprocedure een werkgever veroordeeld tot opzegging van de (slapende) arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Hiertoe diende de werkgever, aldus het Scheidsgerecht, binnen twee werkdagen na het arbitrale vonnis een verzoek bij het UWV in te dienen om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen onder toekenning van een transitievergoeding. Betekent dit vonnis nu dat de werkgever kan worden verplicht ‘slapende dienstverbanden’ te beëindigen?  

Lees artikel

28-01-2019Deliveroo bezorgers tóch werknemers?

Twee kantonrechters (beide rechtbank Amsterdam) hebben in zaken over bezorgers van Deliveroo, die werken op basis van een opdrachtovereenkomst, een tegenovergestelde uitspraak gedaan.

Lees artikel

25-01-2019Tijd-voor-Tijd regeling bij minimumloon voortaan nog maar beperkt mogelijk

Door een wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (“WML”) per 1 januari 2019 is compensatie van overuren in de vorm van betaalde vrije tijd nog maar beperkt mogelijk voor zover dat het minimumloon betreft. Tijd-voor-Tijd regelingen worden beperkt. Een werknemer mag, als er veel is overgewerkt, in een loonperiode niet onder het minimum uurloon uitkomen voor de feitelijk gewerkte uren. Een Tijd-voor-Tijd regeling bij deze groep is alleen nog mogelijk als dit bij CAO is geregeld.   

Lees artikel

07-01-2019 Uitbreiding overlegverplichting met ondernemingsraad over beloningsverschillen

Vanaf 1 januari 2019 verplicht de wet jaarlijks een gesprek tussen de bestuurder en de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur. Deze wetswijziging geldt alleen ten aanzien van ondernemingen met meer dan 100 werknemers.

Lees artikel

20-12-2018Verruiming geboorteverlof en adoptie – en pleegzorgverlof vanaf 1 januari 2019

Werknemers van wie de partner/echtgenote is bevallen, hebben bij de geboorte van hun kind recht op twee dagen betaald kraamverlof. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dat wel doen binnen vier weken nadat het kind thuis is. Dit gaat met ingang van het nieuwe jaar veranderen.

Lees artikel

13-12-2018Heeft de werknemer recht op loon tijdens schorsing wegens ernstige verdenking van betrokkenheid bij cocaïnehandel?

De wet regelt dat de werkgever geen loon hoeft te betalen, wanneer de werknemer niet heeft gewerkt. Dat is anders wanneer de werknemer niet heeft gewerkt door een oorzaak die voor rekening komt van de werkgever. In dat geval heeft de werknemer wel recht op loon. In de zaak die was voorgelegd aan het Hof Den Haag van 27 november 2018 deed zich de vraag voor of de werknemer recht had op loon tijdens een periode waarin hij door zijn werkgever was geschorst.

Lees artikel

08-11-2018Gewijzigd arbeidsrecht op komst

Op 7 november 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat een deel van de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen op het terrein van het arbeidsrecht en is er volgens de regering in hoofdzaak op gericht om ‘vast minder vast’ te maken en ‘flex minder flex’.

Lees artikel

12-10-2018Geen plafond aan de transitievergoeding door pensioen

Met de introductie van de WWZ kwam een einde aan de ontslagvergoedingen op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule. Een van de uitgangspunten bij de formule was, kort gezegd, dat een ontslagvergoeding nooit meer kon bedragen dan de inkomensschade die een werknemer leed tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de introductie van de transitievergoeding in 2015 werd in geen enkele wet of uitvoeringsregel iets gezegd over de vraag of ook de transitievergoeding was gelimiteerd tot de inkomensschade tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. 

Lees artikel

11-10-2018Bij gedeeltelijk ontslag gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd

In september 2018 heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of bij een gedeeltelijk ontslag de transitievergoeding direct dient te worden voldaan. De Hoge Raad oordeelt dat dit inderdaad het geval is, waarbij de transitievergoeding dient te worden berekend naar rato van de mate van beëindiging.

Lees artikel
Archief