Blog

Onze workshops en actualiteiten

Actueel

Om onze klanten up-to-date te houden organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en/of wetswijzigingen. Wij doen dit voor HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek verzorgen wij deze inspirerende sessies ook op maat en komen wij bij de klant intern, bijvoorbeeld als lunch of ontbijtsessie. Dit is vaak voor kleinere groepen over een onderwerp dat bij de klant actueel is. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Daarnaast schrijven wij regelmatig nieuwsbrieven over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. De meest recente vindt u hieronder.

Houd me op de hoogte

Hoe beoordeel je als OR een reorganisatie met gedwongen ontslagen?21-09-2021

Ondernemingsraden krijgen vaak een reorganisatieplan voorgelegd in het kader van een adviesaanvraag op grond van art. 25 WOR. In dat plan worden (als het goed is) de redenen voor de reorganisatie uiteengezet, waarbij ook de personele gevolgen van de reorganisatie worden toegelicht. Om tot een goed advies te kunnen komen, moet de OR kunnen beoordelen of er daadwerkelijk een noodzaak bestaat tot het laten vervallen van arbeidsplaatsen, of niet te veel werknemers worden ontslagen, of de juiste werknemers voor ontslag worden voorgedragen en of er voldoende is gedaan om de gevolgen voor de getroffen werknemers te verzachten. In deze blog geef ik een overzicht van waar een OR op moet letten.

In de eerste plaats moet de OR toetsen of de ondernemer zich heeft gehouden aan de regels die het UWV heeft vastgesteld voor het verlenen van toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden (“ontslagvergunning”). Het UWV verleent een ontslagvergunning alleen als de werkgever aannemelijk maakt dat er sprake is van een ‘redelijke grond’ voor ontslag. De werkgever moet aannemelijk maken dat:

 1. er structureel (over een periode van ten minste 26 weken) arbeidsplaatsen vervallen door (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 2. de juiste volgorde voor ontslag is toegepast (afspiegelingsbeginsel);
 3. er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met behulp van scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep.
 1. Bedrijfseconomische reden

Voor de beoordeling van de bedrijfseconomische reden voor de voorgenomen ontslagen moet de OR zoveel mogelijk vragen stellen en informatie verzamelen die hem inzicht verschaft in de bedrijfseconomische situatie van de onderneming en de beweegredenen van de ondernemer voor de te nemen maatregelen. Daarbij kan een toelichting worden gevraagd op de noodzaak en doelmatigheid van het vervallen van arbeidsplaatsen. Denk bij de op te vragen informatie bijvoorbeeld aan omzetcijfers, management rapportages, informatie over samenwerkingsverbanden met andere partijen etc. Denk ook aan forecasts met betrekking tot de situatie na de reorganisatie. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welk positief effect de reorganisatie heeft op de  positie van de onderneming. De OR kan ook aan de ondernemer vragen welke andere maatregelen zijn genomen om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Om er zeker van te zijn dat de OR de te ontvangen informatie vertrouwelijk behandelt, kan de ondernemer aan de OR een geheimhoudingsverplichting opleggen.

 1. Ontslagvolgorde

Allereerst een korte uitleg van dit begrip. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet de werkgever eerst afscheid nemen van ingehuurd personeel (bijvoorbeeld gedetacheerden, zzp’ers of uitzendkrachten). Vervolgens komen achtereenvolgens AOW-gerechtigden, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (die nog maximaal 26 weken duurt) voor ontslag in aanmerking.

Daarna worden volgens het afspiegelingsbeginsel de overige werknemers ontslagen. Bij het afspiegelingsbeginsel wordt eerst bepaald welke werknemers een vergelijkbare (“uitwisselbare”) functie hebben. Uitwisselbare functies zijn functies die vergelijkbaar zijn qua inhoud, vereiste kennis, vaardigheden, competenties, tijdelijke of structurele aard van de functie, niveau en (gelijkwaardige) beloning. Hierbij kunnen ook de omstandigheden waaronder deze functies worden verricht van belang zijn. Bij de vraag of functies uitwisselbaar zijn, wordt sec gekeken naar de functies op papier (bijvoorbeeld de functieomschrijving), en niet naar de (kennis en/of competenties van de) personen die de functies uitoefenen.

De werknemers met uitwisselbare functies worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen. Door afspiegeling worden de ontslagen eerlijk over de leeftijdsgroepen verdeeld, met behoud van de bestaande personeelsopbouw. Binnen de leeftijdsgroepen geldt dan dat degenen die het laatst in dienst zijn gekomen als eerste worden ontslagen.

Na het kopje ‘herplaatsingsverplichting’ volgen tips voor de OR om de ontslagvolgorde goed te beoordelen. 

 1. Herplaatsingsverplichting

Deze verplichting is als volgt in de wet gedefinieerd. De werkgever kan een arbeidsovereenkomst alleen opzeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden als herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn (al dan niet met behulp van scholing), in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Hierbij is sprake van een objectieve toets op basis van het functieprofiel. Het betreft een inspanningsverplichting. Dit betekent dat de werkgever moet kunnen aantonen dat hij voldoende heeft gedaan om te herplaatsen en ontslag te voorkomen. Als de onderneming onderdeel uitmaakt van een groep, dan moeten ook herplaatsingsmogelijkheden binnen de (internationale) groep worden onderzocht.

Het is niet altijd eenvoudig voor de OR om de ontslagvolgorde en de herplaatsingsinspanningen te beoordelen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen kan de OR aan de ondernemer vragen om de volgende informatie te verstrekken:

 • een organogram van de oude situatie en een organogram van de situatie na de reorganisatie;
 • de verschillende categorieën uitwisselbare functies, eventueel voorzien van een toelichting;
 • een geanonimiseerd overzicht van het personeelsbestand met vermelding van de functie, de categorie uitwisselbare functies, de leeftijd en de datum van indiensttreding van iedere medewerker;
 • een overzicht van de uitkomst van het afspiegelingsbeginsel per categorie uitwisselbare functies;
 • functieomschrijvingen van eventuele nieuw te creëren functies;
 • Een beschrijving van de invulling van de herplaatsingsinspanningen, inclusief een overzicht van (te verwachten) vacatures binnen de (groep van de) onderneming.

Daarnaast is het belangrijk dat de OR nagaat of de ondernemer voldoende heeft voorzien in een compensatie voor de gevolgen het voorgenomen ontslag voor de werknemers (transitievergoeding of een alternatief daarvoor) en eventueel in begeleiding van werk naar werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een outplacementtraject, studievergoeding of loopbaanbegeleiding. Let in dat kader ook goed op de eventuele toepasselijkheid van een CAO. Hierin staan vaak al bepalingen over (de gevolgen van) een reorganisatie opgenomen. Indien de ondernemer zelf een sociaal plan heeft opgesteld en daarover niet op voorhand heeft onderhandeld met de OR, kan de OR vaak gedurende het adviestraject nog invloed uitoefenen op de inhoud van dat plan.

Wij hebben ruime ervaring met het ondersteunen van ondernemingsraden. Mocht u als (lid van een) OR te maken krijgen met een adviestraject over een reorganisatie en hierbij hulp kunnen gebruiken, neem dan gerust contact met ons op via info@vanbladeladvocaten.nl of telefonisch (030 2203111).

Liesbeth Zwitserlood

15-11-2022Nieuwe collega

Op 1 december aanstaande start onze nieuwe collega, Floris Meinardi, als advocaat-stagiair om ons team te versterken. We zien uit naar zijn komst en heten Floris van harte welkom! 

Lees artikel

08-11-2022Strafrechtelijke verdenking werknemer: welke arbeidsrechtelijke maatregelen kan de werkgever treffen?

Het komt geregeld voor dat een werknemer niet komt opdagen op het werk omdat hij is aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. Hieronder bespreek ik aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam welke arbeidsrechtelijke mogelijkheden de werkgever heeft.

Lees artikel

02-11-2022Terugblik bijeenkomst Actualiteiten arbeidsrecht

Op 28 september vond in de Spiegeltent bij Kasteel Waardenburg ons seminar plaats over actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Aan de orde kwamen de kabinetsplannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt, het concurrentiebeding en de laatste stand van zaken over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst!

Lees artikel

02-11-2022Hoge Raad: aanzegging niet verlenging tijdelijke arbeidsovereenkomst moet altijd schriftelijk

Werkgevers zijn inmiddels wel eraan gewend dat de werknemer met een tijdelijk contract tijdig en schriftelijk moet worden geïnformeerd of het contract wordt verlengd of niet. Doet een werkgever dat niet of te laat, dan heeft de werknemer recht op vergoeding van maximaal een maandsalaris. Wat als de werkgever wel tijdig mondeling heeft meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en de werknemer aansluitend een nieuwe baan heeft? Heeft de werknemer dan toch recht op de aanzegvergoeding?  

Lees artikel

01-11-2022Mediation in arbeidsconflicten (1)

Bij arbeidsconflicten wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van mediation. In deze blog zet ik de ins- en outs van mediation op een rij. Deze blog is onderdeel van een drieluik. In twee volgende blogs ga ik dieper in op de vrijwilligheid om deel te nemen aan mediation en de geheimhouding van wat in mediation besproken wordt.

Lees artikel

21-10-2022Heeft de werkgever zeggenschap bij de spreiding, verdeling en invulling van betaald geboorte- en ouderschapsverlof?

De verlofmogelijkheden voor werkende ouders zijn de laatste jaren sterk uitgebreid. In aanvulling op het betaald partner- en aanvullend geboorteverlof bestaat sinds 2 augustus 2022 voor beide ouders de mogelijkheid van negen weken betaald ouderschapsverlof. Uitgangspunt bij deze wettelijke verlofregelingen is dat werknemers het verlof naar eigen inzicht mogen invullen en inrichten. In hoeverre  heeft een werkgever daar zeggenschap over? Kan een werkgever een verlofverzoek weigeren, wijzigen of voorwaarden verbinden aan de manier waarop een werknemer het verlof wil invullen?

 

Lees artikel

15-09-2022Optometrist beconcurreert voormalig werkgever

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich steeds meer voelen. Dat merken wij ook in onze praktijk. Concurrerende ondernemingen proberen elkaars medewerkers over te halen een overstap te maken. Wij krijgen steeds meer vragen over de mogelijkheden om de werknemer te houden aan het concurrentiebeding. Reden dat we daar tijdens ons seminar op 28 september 2022 extra aandacht aan besteden. Om je alvast een beetje voor te bereiden voor ons seminar, verwijs ik naar het lezenswaardige blog van mijn collega Hanneke Klinckhamers over de do’s and dont’s van het concurrentiebeding. Ook in de rechtspraak krijgt het concurrentiebeding een steeds prominentere rol. Hieronder bespreek ik een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, waarin de werknemer niet overstapt naar een concurrent maar (en dat komt minder vaak voor) een concurrerend bedrijf opricht. Wat speelde er in die zaak?

Lees artikel

14-09-2022Vacature: Advocaat arbeidsrecht

Voor onze arbeidsrechtpraktijk zoeken wij een (beginnend) advocaat om ons kantoor aan het Wilhelminapark in Utrecht te versterken. Wil jij je specialiseren in het arbeidsrecht bij een niche-kantoor met een informele werksfeer en uitdagend werk, neem dan contact op!

Lees artikel

07-07-2022Plannen hervorming arbeidsmarkt

Op 5 juli 2022 heeft minister Van Gennip in een brief aan de Tweede Kamer de kabinetsplannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt uiteengezet. De eerdere adviezen van de SER en de Commissie Regulering van Werk zijn daarbij leidraad geweest. Van Bladel advocaten zet de uitwerking van de plannen op het gebied van het arbeidsrecht in deze blog op een rij.

Lees artikel

07-07-2022Gewijzigde voorstel 'Wet werken waar je wilt' door Tweede Kamer aangenomen

Op 5 juli 2022 heeft de Tweede Kamer het gewijzigde voorstel van de Wet werken waar je wilt aangenomen. Als straks ook de Eerste Kamer instemt met deze wet, wordt het thuiswerken duidelijker geregeld dan hoe het nu is. Initiatiefnemers Weyenberg (D’66) en Maatoug (GroenLinks) hebben het advies van de SER over hybride werken van 31 maart 2022 dat uitgaat van een oplossing op maat tussen de individuele werkgever en werknemer overgenomen. Wat houdt de wijziging in?

Lees artikel

27-06-2022Wet transparante arbeidsvoorwaarden definitief: let op de addertjes onder het gras!

Het hing al even in de lucht, maar met de instemming van de Eerste Kamer op 21 juni 2022 zal de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden op 1 augustus 2022 nu definitief in werking treden. Tijdens de parlementaire behandeling heeft de minister niet alleen de bedoeling van de wet verder verduidelijkt, maar bovendien op vergaande gevolgen gewezen. Dat de wet implicaties zou hebben op het gebied van verplichte scholing, nevenwerkzaamheden en de informatieplicht van de werkgever, was voor velen al duidelijk. Misschien wel meest opvallend is daarom de opmerking van de minister dat een (onbeantwoord) verzoek om voorspelbare arbeidsvoorwaarden tot een vast contract kan leiden. In aanvulling op de eerdere blog van mijn collega Heleen Dammingh van afgelopen januari, worden hier de meest opvallende inzichten en (mogelijke) gevolgen van de nieuwe wet besproken.

Lees artikel

20-06-2022Hoe zit het ook al weer: mag de werkgever vakantiedagen van een zieke werknemer van het verlofsaldo afschrijven?

Een terugkerende vraag is of de werkgever mogelijkheid heeft om vakantiedagen van een zieke werknemer af te schrijven. De wet regelt dat de opbouw van vakantiedagen van de werknemer die ziek is volledig doorgaat. Keerzijde hiervan is dat de werknemer die tijdens ziekte op vakantie gaat, verlof moet opnemen. Dat laatste is – zo lijkt het – anders als de werknemer geen re-integratiemogelijkheden heeft. Deze werknemer zal immers niet kunnen recupereren. Als een werknemer ziek wordt tijdens een vastgestelde vakantie, mogen vakantiedagen alleen worden afgeschreven als de werknemer daar in een voorkomend geval mee instemt. Het Hof Den Bosch heeft zich recent gebogen over de vraag of vakantiedagen mogen worden afgeboekt, als de werknemer ziek wordt nadat de vakantie van de werknemer is vastgesteld. 

Lees artikel

31-05-2022Niet-integer en dus ontslagen wegens verwijtbaar handelen?

Uitgangspunt van het Nederlandse ontslagrecht is de zogenaamde preventieve toetsing: ontslag is pas mogelijk als door de kantonrechter (of het UWV) is beoordeeld dat sprake is van een redelijke ontslaggrond en herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is. Een van de limitatieve ontslaggronden is ‘verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer’. De wet omschrijft deze zogenaamde e-grond als ‘zodanig gedrag dat van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Wanneer is sprake van dergelijk verwijtbaar handelen en hoe succesvol zijn werkgevers in ontslagzaken als het gaat om integriteitskwesties? Rechters oordelen hier wisselend over.

Lees artikel

19-05-2022BBL-overeenkomst: een stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Leerlingen die kiezen voor de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen een opleiding bij een onderwijsinstelling en gaan aan het werk bij een erkend leerbedrijf. Meestal is de BBL-leerling aan het werk op basis van een arbeidsovereenkomst. Soms kan dat een stageovereenkomst zijn. Het maakt nogal wat uit of een BBL-leerling werkzaam is op basis van een stageovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Is sprake van een arbeidsovereenkomst dan heeft de werknemer recht op ontslagbescherming, loon tijdens ziekte, etc., maar ook dient loonbelasting te worden afgedragen en premies werknemersverzekeringen. Soms komt het voor dat het leerbedrijf en de leerling een stageovereenkomst sluiten, maar dat deze door een rechter toch wordt gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Dat was ook het geval in een zaak die is voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag van 14 april 2022. Wat speelde er in die zaak?

Lees artikel

11-05-2022De belangrijkste do’s and dont’s van het concurrentiebeding

De krappe arbeidsmarkt zet werkgevers voor grote uitdagingen. Iedereen is op zoek naar (gekwalificeerd) personeel. Wij merken dat er veel vragen zijn over het concurrentiebeding. Tijd om weer eens op een rij te zetten hoe het ook alweer zit met het concurrentiebeding. Waarop moet een (toekomstige) werkgever bedacht zijn?  

Lees artikel

05-05-2022Werkgever kom in actie en zorg dat werknemers niet opgenomen vakantiedagen voor 1 juli kunnen opnemen

Als u als werkgever denkt dat de wettelijke vakantiedagen per 1 juli a.s. automatisch vervallen en dus van het vakantiesaldo van de werknemer mogen worden afgeschreven, hebt u het mis. Het Hof Den Haag heeft in een arrest eind 2021 nog eens uitgebreid toegelicht dat het jaarlijkse recht op vakantie niet zomaar verloren kan gaan. Het ging in die zaak om een advocaat in loondienst die arbeidszaken behandelde over niet-opgenomen vakantiedagen en dus volledig op de hoogte was van de inhoud en gevolgen van de regels over het vervallen van vakantiedagen.

Lees artikel

05-04-2022SER adviseert kabinet hybride werken wettelijk te regelen

Hybride werken, het plaats- en tijdonafhankelijk werken, is sinds de Coronapandemie niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel bedrijven en organisaties hebben hieraan al in meer of mindere mate invulling gegeven. In zijn advies van 31 maart 2022 doet de SER aan het kabinet aanbevelingen over de vormgeving van hybride werken en het bijstellen van de Wet flexibel werken en het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wilt.

Lees artikel

22-03-2022Overnames: kan een werknemer weigeren mee over te gaan?

Bij een overname heeft een werknemer vaak weinig te kiezen. Is sprake van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW, dan gaan alle werknemers die bij de activiteit horen die wordt overgedragen mee naar de verkrijgende onderneming. Een expliciete, ondubbelzinnige weigering om mee over te gaan, leidt tot een einde van rechtswege van het dienstverband per datum van de overgang. Er geldt dan geen opzegtermijn en er hoeft in beginsel ook geen transitievergoeding te worden betaald.

Lees artikel

24-02-2022Wat is de waarde van een vakantiedag tijdens ziekte?

Tijdens het opnemen van vakantiedagen moet het juiste loon worden betaald. Dit geldt ook tijdens ziekte. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van zo’n vakantiedag? In een recente uitspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie nadere uitleg gegeven over de waarde van een vakantiedag tijdens ziekte.

Lees artikel

11-02-2022Wordt een vertrouwenspersoon op de werkvloer straks verplicht?

Gelet op alle recente nieuwsitems over The Voice en de voetbaldirecteur van AJAX is duidelijk geworden dat er na #MeToo niet overal voldoende aandacht is geweest is voor het herkennen en tegengaan van ongewenst gedrag op de werkvloer. Daaraan gerelateerd is de vraag waar medewerkers veilig terecht kunnen met meldingen van ongewenst gedrag.

Lees artikel

08-02-2022Terugkijken webinar 25 januari 2022

Op 25 januari 2022 was ons webinar over actualiteiten arbeidsrecht en de top 5 meest interessante uitspraken uit 2021, onder andere een #metoo zaak. Als u dit webinar heeft gemist, kunt u het hier terugkijken: Webinar 25 januari 2022

 

Lees artikel

17-01-2022Werkgevers let op: modelarbeidsovereenkomsten moeten per 1 augustus 2022 worden gewijzigd

EEN UPDATE VOOR DEZE BLOG IS GEPLAATST OP 27 JUNI 2022 Op 11 november 2021 is het wetsvoorstel ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel bevat bepalingen ter uitvoering van de gelijknamige EU-richtlijn, die uiterlijk op 1 augustus 2022 worden omgezet in het Nederlandse rechtssysteem. Hieronder worden de belangrijkste veranderingen uiteengezet, waarmee de werkgever direct rekening moet houden.

Lees artikel

11-01-2022Wat verandert er in 2022 op het gebied van het arbeidsrecht?

We zetten de belangrijkste (aanstaande) wetswijzigingen voor u op een rij. 

Lees artikel

26-11-2021Kan de werkgever optreden tegen uitlatingen van werknemers op social media

Het komt geregeld voor dat werknemers negatieve uitlatingen doen over hun werkgever op social media of zich uitlaten op een manier die strijdig is met de aard van het bedrijf van de werkgever. Kan de werkgever hiertegen optreden? Jazeker! Regelmatig zijn uitlatingen op social media onderwerp van geschil in een procedure bij de rechter. Hierna zal ik kort in gaan op twee recente uitspraken waarin de werkgever naar aanleiding van uitlatingen op Facebook ontbinding van de arbeidsovereenkomst had gevraagd.

Lees artikel

12-11-2021Gunstige arbeidsmarkt relevant bij bepaling hoogte billijke vergoeding

Op 29 oktober 2021 heeft de rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot de begroting van een billijke vergoeding. In die uitspraak kende de kantonrechter gewicht toe aan de huidige gunstige arbeidsmarkt voor werknemers.

Lees artikel

05-11-2021 Ontslag op grond van regelmatig ziekteverzuim vaak kansloos

In artikel 7:669 lid 3 sub c van ons burgerlijk wetboek staan de gronden genoemd die een werkgever bij het UWV of de kantonrechter kan aanvoeren om te komen tot een beëindiging van het dienstverband. Een daarvan is “het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen …”. Op 3 september 2021 deed de rechtbank Den Haag een uitspraak in een zaak waarin de werkgever het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op deze grond had gestoeld. Uit de uitspraak blijkt waarom een ontslag op deze grond veelal kansloos is.

Lees artikel

15-10-2021Met ingang van 2 augustus 2022 kunnen ouders negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen.

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Dit is een uitwerking van een Europese richtlijn voor een betere werk-privébalans. De invoering van het betaald ouderschapsverlof geeft werkende ouders de gelegenheid te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en keuzes te maken in de verdeling van werk en zorgtaken.

Lees artikel

12-10-2021Mag de werkgever de werknemer verbieden om nevenwerkzaamheden te verrichten?

Veel werkgevers nemen in de arbeidsovereenkomst een verbod op tot het verrichten van nevenwerkzaamheden. Is een dergelijk verbod toegestaan?

Lees artikel

06-10-2021Voortgang plannen zzp’s deel 4

In onze blog van 18 december 2020 hebben wij een update gegeven over de zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige” van minister Koolmees van Sociale zaken en werkgelegenheid. Daarin werd de pilot van de Webmodule Beoordeling arbeidsrelatie aangekondigd. Deze pilot is op 11 januari 2021 van start gegaan. In de zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ d.d. 20 september 2021 wordt onder meer een update gegeven over de pilot, wordt ingegaan op het brede maatschappelijk gesprek dat over zelfstandigen wordt gevoerd en komt de status van het handhavingsmoratorium aan de orde.

Lees artikel

28-09-2021Geen compensatie voor verlies privégebruik leaseauto na zes maanden ziekte

Onlangs heeft hof Den Haag beslist dat Intergamma geen vergoeding hoeft te betalen aan haar werknemer wegens het verlies van het privégebruik van de auto na zes maanden ziekte. Wat speelde er?

Lees artikel

14-09-2021Waarom Uberchauffeurs volgens de rechter werknemers zijn

De chauffeurs van taxi-app Uber moeten als werknemers worden gekwalificeerd. Ze vallen voortaan onder de cao Taxivervoer, zo heeft de rechter op 13 september 2021 bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. FNV vindt dat de rechtsverhouding tussen Uber en de chauffeurs een arbeidsovereenkomst is, zodat de cao Taxivervoer van toepassing is. Uber wil dat de chauffeurs zelfstandigen blijven en heeft al laten weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Lees artikel

11-10-2018Bij gedeeltelijk ontslag gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd

In september 2018 heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of bij een gedeeltelijk ontslag de transitievergoeding direct dient te worden voldaan. De Hoge Raad oordeelt dat dit inderdaad het geval is, waarbij de transitievergoeding dient te worden berekend naar rato van de mate van beëindiging.

Lees artikel
Archief