Expertise

Up-to-date kennis en praktische adviezen

Overheidswerkgever

Overheidswerkgevers hebben sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 te maken met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten op een andere manier dan het ambtenarenrecht. Dat is voor veel overheidswerkgevers nog wennen en gaat ook regelmatig mis in de praktijk. Bijvoorbeeld bij:

 • wijziging van een functie of andere arbeidsvoorwaarden
 • toepasselijkheid van de cao of andere arbeidsvoorwaarden en/of individuele afspraken
 • ontslag
 • ontslag op staande voet

Kennis van het arbeidsrecht is voor de overheidswerkgever cruciaal.

Bekijk hier deel 1 tot en met 3 van onze vijfluik over de WNRA: WNRA Deel 1WNRA Deel 2WNRA Deel 3

Integriteit

Naast het arbeidsrecht geldt voor de overheidswerkgever de Ambtenarenwet 2017. Deze wet regelt de specifieke verplichtingen van goed ambtelijk handelen en integriteit voor de overheidswerkgever en de werknemer. Integriteit vormt de kern van het handelen van de overheid en de werknemers die er werken. Overheidswerkgevers zijn o.a. verplicht om hun integriteitsbeleid duidelijk en kenbaar schriftelijk vast te leggen en actief daarover te communiceren binnen de organisatie. Dat geldt ook voor het sanctiebeleid als onderdeel van het integriteitsbeleid.

Bekijk hier deel 4 van onze vijfluik over de WNRA: WNRA Deel 4

Lees hier de blog van 19 november 2020 over integriteit: Blog Ontslag wegens integriteitsschending

Wie zijn overheidswerkgever?

Dat is geregeld in de Ambtenarenwet 2017. Dat zijn:

 • De Staat, provincies, gemeenten, waterschappen, openbare lichamen voor beroep en bedrijf (bijv. Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, de Nederlandse orde van advocaten, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
 • Instanties en organisaties met publieke taken of verplichtingen zoals: UWV, Sociale Verzekeringsbank, Centraal Opvang Asielzoekers, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Cultuurfondsen, Participatiefonds voor primair onderwijs.

Ook andere publiek- of privaatrechtelijke organisaties kunnen overheidswerkgever zijn als de kernactiviteit bestaat uit het uitoefenen van openbaar gezag op basis van bijv. de Kaderwet zelfstandige bestuursorgaan (ZBO’s). Daarvoor is een stappenplan waarmee we u graag helpen.

Overheidswerkgevers & ambtenarenrecht

Er zijn overheidswerkgevers waarvoor het ambtenarenrecht en bestuursrecht onverkort blijft gelden. Zij vallen niet onder de Ambtenarenwet 2017. Het gaat om overheidsdiensten die de zg. ‘blijf’ ambtenaren in dienst hebben:

 • politieke ambtsdragers (Ministers, gedeputeerden, wethouders e.d.)
 • rechters en officieren van justitie
 • defensiepersoneel (militairen en burgerpersoneel)
 • politie
 • deurwaarders
 • notarissen

Voor deze werkgevers en hun personeel is op het gebied van de rechtspositie sinds de Wnra niets veranderd. De werkgevers blijven ook gebonden aan de ambtelijke rechtspositieregelingen zoals geregeld in de desbetreffende wet (Wet op de rechterlijke organisatie, Politiewet e.d.).

Onderwijssector

Per 1 januari 2020 is er een volledige gelijkschakeling tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Het gaat om alle sectoren van het voormalig openbaar onderwijs:

 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • universiteiten
 • universitaire medische centra (UMC’s)
 • onderzoeksinstellingen (NWO en TNO)

Alle medewerkers in dienst van het toenmalig openbaar onderwijs zijn vanaf 1 januari 2020 werknemer geworden en geen ambtenaar meer. De Ambtenarenwet 2017 geldt voor hen niet. De gedragsregels omtrent integriteit en disciplinaire maatregelen zijn opgenomen in de cao’s. De meeste cao’s voor de diverse onderwijssectoren zijn inmiddels geharmoniseerd.

Bekijk hier deel 5 van onze vijfluik over de WNRA: WNRA Deel 5 Onderwijs

Online cursus en Helpdesk arbeidsrecht

Van Bladel advocaten heeft de expertise in huis om overheidsorganisaties te adviseren bij vragen op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschap, privacy e.d. U kan bij ons ook terecht voor een (online) cursus en een helpdesk abonnement. Wilt u meer weten? Neemt u dan met ons contact op: info@vanbladeladvocaten.nl  of via 030-220 3111.

 

Lees het laatste nieuws: Blog Waar ex-overheidswerkgevers op moeten letten bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst 

Vijfluik over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

WNRA interview 1

WNRA interview 2

WNRA interview 3

WNRA interview 4

WNRA interview 5