Expertise

Up-to-date kennis en praktische adviezen

Topfunctionaris

Als u werkzaam bent als topfunctionaris of topfunctionaris-toezichthouder in de publieke of semipublieke sector, dan valt u onder de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT maximeert wat u als topfunctionaris of als toezichthoudende topfunctionaris mag verdienen of als ontslagvergoeding mag afspreken.

Maximum beloning

Jaarlijks worden de nieuwe normen vastgesteld. Het algemene maximum voor 2023 bedraagt EUR 223.000,- (inclusief belaste onkostenvergoedingen en werkgeversbijdrage pensioen). Voor verschillende sectoren, zoals onderwijs, zorg, woningcorporaties en cultuurfondsen, gelden lagere bezoldigingsmaxima. Voor de zorgverzekeraars geldt een afwijkend bezoldigingsmaximum.

De ontslagvergoeding, die onderling mag worden afgesproken, is beperkt tot € 75.000,- als u voltijds werkt. De bezoldiging moet ieder jaar openbaar gemaakt worden evenals een eventueel uitgekeerde ontslagvergoeding. De bezoldiging van niet-topfunctionarissen is niet genormeerd, maar er geldt wel een openbaarmakingsplicht als dat meer is dan het algemene bezoldigingsmaximum. 

Complexe wetgeving

De WNT en de daarop gebaseerde regelingen zijn complex en dynamisch: regelmatig vinden er wijzigingen plaats en is het dus belangrijk daarvan goed op de hoogte te blijven.

De WNT is gericht op het voorkomen en sanctioneren van constructies die de wet kunnen omzeilen. Bij het aangaan, wijzigen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling is het daarom belangrijk dat u zich vooraf laat adviseren over de implicaties van de afspraken die u en uw (overheids)werkgever met elkaar willen afspreken. Als blijkt dat de afspraken niet rechtsgeldig zijn, kan dat vergaande gevolgen hebben en wat ten onrechte teveel is betaald zal dan van de topfunctionaris worden teruggevorderd.   

Lees meer over de WNT  Blog: Hoedt u voor de valkuilen van de WNT