Blog

Onze workshops en actualiteiten

Actueel-archief

Interview Utrecht Business Magazine04-04-2024

Onlangs zijn Heleen Dammingh en Hanneke Klinckhamers geïnterviewd over ons kantoor en onze arbeidsrechtpraktijk. Een kantoor met ambities en een team van ervaren arbeidsrechtexperts waar we trots op zijn! U kunt hier het interview Van Bladel Advocaten: Experts in Arbeidsrecht lezen. 

Hanneke Klinckhamers

04-04-2024Interview Utrecht Business Magazine

Onlangs zijn Heleen Dammingh en Hanneke Klinckhamers geïnterviewd over ons kantoor en onze arbeidsrechtpraktijk. Een kantoor met ambities en een team van ervaren arbeidsrechtexperts waar we trots op zijn! U kunt hier het interview Van Bladel Advocaten: Experts in Arbeidsrecht lezen. 

Lees artikel

28-03-2024Eerste Kamer verwerpt wet tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Het wetsvoorstel ter introductie van diverse maatregelen ter voorkoming van discriminatie bij sollicitaties en ter bevordering van gelijke kansen op de arbeidsmarkt is op 26 maart 2024 door de Eerste Kamer verworpen. Dit terwijl de Tweede Kamer dit wetsvoorstel vorig jaar nog met ruime meerderheid had aangenomen. Is dit een stap terug voor het verbod van discriminatie op de arbeidsmarkt?

Lees artikel

06-03-2024Internetconsultatie Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

Het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is gepubliceerd voor internetconsultatie. Als het aan minister Van Gennip ligt wordt de huidige wettelijke regeling over het concurrentiebeding aangescherpt. Bedrijven kunnen zo hun concurrentiegevoelige belangen beschermen terwijl tegelijkertijd onnodig gebruik van het concurrentiebeding wordt tegengegaan, aldus de minister. Hoe wil de minister dit gaan doen?

Lees artikel

14-02-2024Van Bladel Advocaten in het magazine van Utrecht Business!

Onze bijdrage over heimelijke gespreksopnames van werknemers is onlangs verschenen in het eerste nummer van Utrecht Business 2024 dat u hier kunt lezen. Utrecht Business is een platform voor ondernemers in de regio Utrecht. Van Bladel Advocaten voelt zich als Utrechts advocatenkantoor, gespecialiseerd in het arbeidsrecht, uiteraard zeer betrokken bij het wel en wee van de ondernemers en werkgevers in de regio Utrecht. 

Van Bladel Advocaten zal met regelmaat in het magazine van Utrecht Business nieuwsartikelen over arbeidsrechtelijke onderwerpen publiceren. Zo blijft u ook via Utrecht Business magazine op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van het arbeidsrecht. 

 

 

Lees artikel

19-01-2024Raad voor de rechtspraak kritisch over wetsvoorstel dat het voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt om werknemers eerder te vervangen

Op 24 november 2023 is de internetconsultatie gesloten van het Wetsvoorstel wijzigen re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers. Dit wetsvoorstel zou de re-integratieverplichtingen voor kleine en middelgrote werkgevers moeten verlichten en introduceert een nieuwe ontslaggrond.

Lees artikel

11-01-2024Arbeidsrechtelijke wijzigingen in 2024

Een nieuw jaar betekent ook altijd weer verschillende wijzigingen die verband houden met het arbeidsrecht. In deze blog stip ik enkele hiervan aan die met ingang van 1 januari 2024 gelden en van belang zijn voor de HR-praktijk.

Lees artikel

21-11-2023Mag een ex-medewerker zonder concurrentiebeding een concurrerend bedrijf starten?

Ja, dat mag. Maar er zijn wel grenzen aan de vrijheid van de medewerker om de (voormalig) werkgever te beconcurreren. Hieronder bespreek ik die grenzen aan de hand van een recent verschenen uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2023: 9837), die voor de werkgever overigens niet goed afliep.

Lees artikel

17-11-2023Werkgevers in het MKB wees op tijd: op 17 december 2023 moet de interne meldregeling voor klokkenluiders gereed zijn!

De Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) verplicht werkgevers met 50 of meer werknemers om over een interne meldprocedure te beschikken die aan de verscherpte eisen van deze nieuwe wet voldoet. Werkgevers in het MKB (50 tot 249 werknemers) hebben hiervoor tot 17 december 2023 de tijd. Vanaf die datum bent u verplicht een interne meldregeling te hebben. We schreven eerder over de Wbk in onze blog. Waaraan moet de interne meldregeling minimaal voldoen?

Lees artikel

27-10-2023Is een nieuwe proeftijd toegestaan bij het vervullen van een andere functie?

Het is altijd opletten geblazen bij het afspreken van een proeftijd. Aan een proeftijdbeding worden strikte eisen gesteld. Een proeftijdbeding is alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen, voor beide partijen gelijk is en beperkt tot een maximumduur van 1 dan wel 2 maanden, afhankelijk van het type contract en een eventueel toepasselijke CAO. In een arbeidsovereenkomst van maximaal 6 maanden is een proeftijd niet toegestaan. Kan een werkgever in een opvolgende arbeidsovereenkomst opnieuw een proeftijd afspreken? 

Lees artikel

23-10-2023Wat als een werknemer in de context van een arbeidsconflict heimelijk een gesprek opneemt?

Als de gemoederen tussen een werkgever en een werknemer oplopen, komt het geregeld voor dat een werknemer een gesprek met zijn werkgever heimelijk opneemt. Vaak met als doel om de opname te gebruiken als bewijs in een procedure of ten behoeve van schikkingsonderhandelingen. In dit blog sta ik stil bij de vraag hoe een rechter met heimelijke opnames omgaat en waar werkgevers op bedacht moeten zijn. 

Lees artikel

09-10-2023Meer duidelijkheid over plannen ZZP: wel of geen arbeidsovereenkomst?

Concept wetsvoorstel

Afgelopen week is op de website Internetconsultatie.nl het conceptwetsvoorstel bekendgemaakt met de titel “Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden”. Dit concept beoogt meer duidelijkheid te creëren voor werkgevers en ZZP-ers bij de beantwoording van de vraag of een bepaalde arbeidsverhouding nu moet worden gezien als een arbeidsovereenkomst (met alle civielrechtelijke en fiscale gevolgen van dien) of dat sprake is van een overeenkomst van opdracht met een zelfstandig ondernemer. 

Lees artikel

28-09-2023Thuiswerkverzoek zonder de Wet werken waar je wilt

Sinds de coronacrisis is thuiswerken niet meer weg te denken. Het tijdelijk gedwongen thuiswerken heeft een behoefte blootgelegd en veel werknemers werken nog altijd in meer of mindere mate vanuit huis. Om het recht op thuiswerken steviger in de wet te verankeren, lag het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ voor. Nadat de Tweede Kamer in de zomer van 2022 het wetsvoorstel nog met een overgrote meerderheid had aangenomen, heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel deze week verworpen. Hoe staat het er nu voor met het mogelijke recht op thuiswerken, nu duidelijk is dat de wetswijziging er niet gaat komen?

Lees artikel

28-08-2023Mag een werkgever sollicitanten screenen op social media?

Uit recent gepubliceerd onderzoek van de Tilburg University volgt dat een kwart van de organisaties socialemediaprofielen van kandidaten checkt. Het doel daarvan is vaak om onderzoek te doen naar (niet-professioneel) gedrag (62%) of persoonlijke opvattingen (46%) van de kandidaat. Socialemediachecks worden bijna altijd uitgevoerd met LinkedIn (96%), maar ook Facebook (71%) en Instagram (41%) zijn erg populair. Maar mag het wel wat deze organisaties doen? Is het screenen van sollicitanten op sociale media toegestaan?

Lees artikel

19-07-2023Mediation in arbeidsconflicten (deel 3)

Om een mediation traject te laten slagen, zijn een aantal basisprincipes van mediation van belang. Deze moeten bij alle deelnemende partijen bekend zijn en ook vastgelegd worden. Een van die basisprincipes is de geheimhouding. Dit onderwerp bespreek ik in de laatste aflevering van mijn drieluik over mediation.

Lees artikel

03-07-2023Op 1 juli vervallen wettelijke verlofuren; of toch niet?

Wettelijke verlofuren vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Op 1 juli 2023 vervallen dus alle wettelijke verlofuren die in 2022 zijn opgebouwd maar die op 1 juli nog niet zijn opgenomen. Bovenwettelijke verlofuren (alle uren boven het wettelijk minimum aantal van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week) verjaren na 5 jaar. Zo staat het althans in de Nederlandse wet. In Europese regelgeving staat ook het nodige over vakantierechten. Het Europese Hof van Justitie heeft daarover al meerdere uitspraken gedaan.

Lees artikel

26-06-2023Hoge Raad: onderscheid in beloning wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen mag niet

Grotere werkgevers bieden werknemers - meestal via cao’s - de mogelijkheid om een deel van hun arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen via een keuze- of cafetariamodel. Als het gaat om vrije uren die naar keuze worden opgenomen of omgezet voor de in het keuzemodel omschreven doelen, rijst de vraag of afwijkende afspraken kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld in een cao) ten aanzien van looncomponenten die wel en niet vallen onder het loon dat bij opname van die vrije uren moet worden doorbetaald.  Volgens de Hoge Raad gelden dergelijk afwijkende afspraken niet, als de extra vrije uren als vakantie-uren moeten worden aangemerkt. 

Lees artikel

26-05-2023Hoe ver gaat het inzagerecht van werknemers op grond van de AVG?

De AVG viert op 25 mei 2023 haar vijfjarige jubileum. Daarom wijd ik een blog aan een belangrijk recht van werknemers op grond van de AVG: het recht op inzage. Met dit recht kunnen werknemers inzage krijgen in de persoonsgegevens die de werkgever over hen verwerkt. Als je als werkgever te maken krijgt met een inzageverzoek van een werknemer, ben je in beginsel verplicht hieraan gehoor te geven. Hoe ver gaat deze verplichting eigenlijk? 

Lees artikel

12-05-2023All-in loon: wat is dat en mag dat?

Bij contracten met een kleine arbeidsomvang komt het voor dat de werkgever een all-in loon afspreekt. Bij een all-in loon worden de (opgebouwde) vakantiedagen en - toeslag verrekend in de hoogte van het periodieke loon. Uit de rechtspraak volgt dat een dergelijke afspraak weliswaar mag worden gemaakt, maar dat deze helder moeten worden geformuleerd. Dat was niet het geval in de zaak die zich onlangs afspeelde bij de rechtbank Den Haag, waarin de werkgever alsnog werd veroordeeld tot nabetaling van vakantie-uren.

Lees artikel

28-04-2023Niet melden affectieve relaties op het werk leidt tot ontslag

Onlangs heeft de kantonrechter te Rotterdam uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. Een werknemer had uit hoofde van zijn functie een aantal belangrijke taken binnen de organisatie. Hoewel in de beschikking niet concreet benoemd wordt om wat voor soort organisatie het ging, had de man opleidingstaken en maakte deel uit van een afdeling waarbinnen een kleine groep studenten werd opgeleid door hemzelf en een beperkte groep collega’s.

Lees artikel

17-03-2023Werknemer verplicht tot betaling schadevergoeding aan werkgever bij onregelmatige opzegging

De werknemer dient bij opzegging van de arbeidsovereenkomst een opzegtermijn in acht te nemen. Door de krapte op de arbeidsmarkt, zullen veel werkgevers werknemers willen houden aan de opzegtermijn, omdat er niet zo maar een vervanger is. Wat kan de werkgever doen als de werknemer de opzegtermijn niet in acht neemt? Recent hebben zich twee zaken voorgedaan bij respectievelijk de Rechtbank Overijssel en de Rechtbank Midden-Nederland.

Lees artikel

18-02-2023Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden: wat verandert er voor werkgevers?

Deze nieuwe wet, die de Wet Huis voor Klokkenluiders vervangt, verstevigt de bescherming van klokkenluiders en heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers. De wet heeft op een aantal onderdelen na directe werking voor werkgevers met 249 of meer werknemers. Voor werkgevers met 50 tot 249 werknemers geldt een overgangsperiode tot 17 december 2023 om aan de wet te voldoen. Werkgevers die de interne meldprocedure nog niet hebben aangepast, moeten dus direct aan de slag. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Lees artikel

23-01-2023Wat moet een werkgever doen als een werknemer niet goed functioneert?

Als een werknemer niet goed of onvoldoende functioneert, moet een werkgever de werknemer hiervan tijdig op de hoogte stellen en in de gelegenheid stellen het functioneren te verbeteren door middel van een serieus en realistisch verbetertraject. Voordat aan een verbetertraject wordt toegekomen, is de vraag wanneer er sprake is van disfunctioneren. En wat doe je met een werknemer die weigert mee te werken aan een verbetertraject? Werkgevers kunnen uit een recente uitspraak van Rechtbank Rotterdam een aantal nuttige tips halen.

Lees artikel

23-12-2022Voortgang plannen ZZP-ers deel 5 / terugkijken webinar 19 januari

In eerdere blog's hebben wij u geïnformeerd over de plannen van het kabinet met betrekking tot werken als zelfstandige. Op 16 december 2022 is een nieuwe Voortgangsbrief 'Werken als zelfstandige' verschenen. Daarin schetst het kabinet hoe de maatregelen op het gebied van werken als zelfstandige zullen worden uitgewerkt. Onderstaand leest u over de belangrijkste punten. Op 19 januari 2023 hebben wij dit uitgebreid besproken in een gratis webinar. U kunt het webinar terugkijken via deze link.

Lees artikel

12-12-2022Portretten van werknemers: waar moeten werkgevers op letten?

Geregeld gebruiken werkgevers beeldmateriaal van werknemers. Vooral voor marketingdoeleinden worden vaak portretten van werknemers gebruikt. Te denken valt aan het plaatsen van foto’s op de website en het afbeelden van werknemers op promotiemateriaal. Een belangrijk maar soms onderbelicht thema bij dit soort activiteiten is het portretrecht. In deze blog bespreek ik wat het portrecht is en onder welke voorwaarden een werkgever het portret van haar werknemers mag gebruiken. Daarnaast ga ik in op de AVG in relatie tot het gebruik van portretten van werknemers door werkgevers.

Lees artikel

08-11-2022Strafrechtelijke verdenking werknemer: welke arbeidsrechtelijke maatregelen kan de werkgever treffen?

Het komt geregeld voor dat een werknemer niet komt opdagen op het werk omdat hij is aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. Hieronder bespreek ik aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam welke arbeidsrechtelijke mogelijkheden de werkgever heeft.

Lees artikel

01-11-2022Mediation in arbeidsconflicten (1)

Bij arbeidsconflicten wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van mediation. In deze blog zet ik de ins- en outs van mediation op een rij. Deze blog is onderdeel van een drieluik. In twee volgende blogs ga ik dieper in op de vrijwilligheid om deel te nemen aan mediation en de geheimhouding van wat in mediation besproken wordt.

Lees artikel

15-09-2022Optometrist beconcurreert voormalig werkgever

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich steeds meer voelen. Dat merken wij ook in onze praktijk. Concurrerende ondernemingen proberen elkaars medewerkers over te halen een overstap te maken. Wij krijgen steeds meer vragen over de mogelijkheden om de werknemer te houden aan het concurrentiebeding. Reden dat we daar tijdens ons seminar op 28 september 2022 extra aandacht aan besteden. Om je alvast een beetje voor te bereiden voor ons seminar, verwijs ik naar het lezenswaardige blog van mijn collega Hanneke Klinckhamers over de do’s and dont’s van het concurrentiebeding. Ook in de rechtspraak krijgt het concurrentiebeding een steeds prominentere rol. Hieronder bespreek ik een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, waarin de werknemer niet overstapt naar een concurrent maar (en dat komt minder vaak voor) een concurrerend bedrijf opricht. Wat speelde er in die zaak?

Lees artikel