Actueel

Om onze klanten up-to-date te houden organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en/of wetswijzigingen. Wij doen dit voor HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek verzorgen wij deze inspirerende sessies ook op maat en komen wij bij de klant intern, bijvoorbeeld als lunch of ontbijtsessie. Dit is vaak voor kleinere groepen over een onderwerp dat bij de klant actueel is. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Daarnaast schrijven wij regelmatig nieuwsbrieven over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. De meest recente vindt u hieronder.

Houd me op de hoogte

Wat is de waarde van een vakantiedag?11-07-2019

Bij het einde van een dienstverband moeten de niet genoten vakantiedagen van een werknemer uitbetaald worden. En tijdens het opnemen van vakantiedagen moet het juiste loon worden betaald. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van zo’n vakantiedag? Er wordt vaak uitgegaan van uitsluitend het overeengekomen loon en de vakantietoeslag. Dit is ten onrechte.

 

Het uitgangspunt bij het bepalen van de waarde van een vakantiedag is dat de werknemer gedurende zijn vakantie in een economisch gelijke positie moet worden gebracht als tijdens gewerkte periodes. Tijdens vakantie moet de werknemer dan ook zijn normale loon ontvangen. Daarbij moeten alle componenten die 'intrinsiek samenhangen met de werkzaamheden' en waarvoor de werknemer een financiële compensatie ontvangt, worden meegenomen. Een werknemer mag dus geen financieel nadeel ondervinden van het opnemen van vakantie.

Uit vaste rechtspraak blijkt dat naast het overeengekomen loon en de vakantietoeslag ook een vaste dertiende maand, eindejaarsuitkering, winstdeling, bonus, provisies en persoonlijke toeslagen (bijvoorbeeld ploegentoeslag) tot het vakantieloon kunnen behoren. Voor het berekenen van (bijvoorbeeld) een gemiddelde bonus wordt een referteperiode van drie tot zes jaar door rechters als redelijk gezien.

Gedurende een aantal jaren werd ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie geacht tot het vakantieloon te behoren. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft echter in augustus 2018 geoordeeld dat het werkgeversdeel pensioenpremie niet tot het vakantieloon behoort. Het hof legt hieraan ten grondslag dat de werknemer gedurende het bestaan van de arbeidsovereenkomst nooit aanspraak heeft kunnen maken op uitbetaling van het werkgeversdeel pensioenpremie. Het ziet op een betaling aan een derde (het pensioenfonds) en het is dus geen vergoeding die de werkgever aan de werknemer is verschuldigd. De werknemer heeft er wel recht op dat deze bijdrage wordt voldaan aan het pensioenfonds, maar heeft zelf geen recht op dit bedrag en kan het dan ook niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze uitspraak van het hof staat lijnrecht tegenover eerdere uitspraken, zodat enigszins onzeker blijft of het werkgeversdeel tot het vakantieloon moet worden gerekend of niet.

Voor de berekening van het vakantieloon maakt het geen verschil of het gaat om een periode van vakantie tijdens het dienstverband of uitbetaling van vakantiedagen bij het einde van het dienstverband. Verder moeten alle vakantiedagen, dus zowel wettelijke als bovenwettelijke, op gelijke wijze gewaardeerd worden.

Ten slotte nog de vraag wat de waarde is van een vakantiedag bij een slapend dienstverband, bijvoorbeeld na twee jaar ziekte. Een ‘slaper’ heeft recht op 100% loon over vakantiedagen opgebouwd tijdens arbeidsongeschiktheid, ook indien de werknemer 70% loon ontving gedurende ziekte. Een slaper kan dus, in een periode waarin geen recht meer bestaat op loon, vakantie opnemen en heeft dan recht op 100% loondoorbetaling.

Werkgevers, houdt er dus  rekening mee dat de waarde van een vakantiedag meer omvat dan alleen het overeengekomen loon en de vakantietoeslag. Mocht u hierover vragen hebben, wij adviseren u graag.

Liesbeth Zwitserlood

11-07-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze nieuwe serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Saskia Le Noble over de ontslagbescherming van leden van de Ondernemingsraad. 

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken: 

Zijn leden van de Ondernemingsraad beschermd tegen ontslag?

  

Lees artikel

11-07-2019Tips voor de formulering van een ontslag op staande voet

De wet stelt strenge eisen aan een ontslag op staande voet, mede vanwege de nadelige gevolgen van een dergelijk ontslag voor de werknemer. Een van de eisen is dat de ontslagreden vrijwel direct met het ontslag moet worden medegedeeld. Uitgangspunt is dat het de werknemer onmiddellijk duidelijk moet zijn welke reden aan het ontslag ten grondslag is gelegd, zodat hij kan bepalen of hij zich daartegen zal verzetten. Voor de beoordeling van de vraag of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is, zijn de opgegeven redenen maatgevend. Andere dan de opgegeven redenen, hoe dringend dan ook, ‘tellen’ dus niet mee voor de vraag of er sprake is geweest van een rechtsgeldig ontslag. Het is dus van belang om de ontslagbrief met de nodige precisie te formuleren. Hierna volgen enkele tips voor de formulering van de ontslagreden.

 

Lees artikel

25-06-2019Waar moet een verbetertraject aan voldoen?

De wet vereist dat de werkgever de disfunctionerende werknemer in de gelegenheid stelt om zijn functioneren te verbeteren. Dit wordt ook wel een verbetertraject genoemd.  In de praktijk komen allerlei varianten van verbetertrajecten voor, zoals: (een combinatie van) coaching, ‘training on the job’, aanvullende cursussen, op maat gemaakte heropleiding, etc., waarbij de duur van het traject van zaak tot zaak verschilt. Krijgt de werknemer geen of onvoldoende kans om zijn functioneren te verbeteren, dan zal een kantonrechter een verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren in principe afwijzen. Hoe moet een verbetertraject er eigenlijk uitzien?

Lees artikel

11-06-2019Het heimelijk opnemen van gesprekken door werknemer: toegestaan of niet?

Onze geavanceerde smartphones zijn in staat om geluidsopnames van goede kwaliteit te maken. Het gebeurt daarom steeds vaker dat werknemers gesprekken opnemen zonder dat de werkgever daar erg in heeft. Denk aan functionerings-, beoordelings-, en onderhandelingsgesprekken etc. De gesprekspartner is er meestal niet gecharmeerd van als hij of zij daar op een later tijdstip mee geconfronteerd wordt. Mag dit eigenlijk wel en kunnen geluidsopnames als bewijs dienen bij een ontslagprocedure?

Lees artikel

29-05-2019Wab aangenomen op 28 mei 2019

De Eerste Kamer heeft op 28 mei jl. het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) aangenomen. Ook werd gestemd over twee moties die tijdens het debat een week eerder waren ingediend.

Lees artikel

28-05-2019Staking openbaar vervoer: moet de werkgever het loon van de stakers doorbetalen?

Het openbaar vervoer staakt vandaag. Met de staking willen de vakbonden een beter pensioenstelsel afdwingen. Hoe zit het eigenlijk met de salarisbetaling tijdens een stakingsdag? Krijgen de medewerkers die hun werk hebben neergelegd het salaris uitbetaald?  

Lees artikel

19-04-2019Vervaltermijn transitievergoeding geldt niet altijd

In een uitspraak van 11 april 2019 heeft de Rechtbank Limburg bepaald dat de vervaltermijn van drie maanden niet aan de werknemer kon worden tegengeworpen bij een verzoek tot toekenning van de gedeeltelijke transitievergoeding.

Lees artikel

12-04-2019Een anti ronselbeding: hoe ver mag een werkgever gaan?

Nu de arbeidsmarkt krap is, hebben werkgevers er belang bij om hun werknemers te behouden. Als er één schaap over de dam is, volgen er (soms) meer. Het kan voor een organisatie dan ook grote gevolgen hebben als een vertrekkende werknemer collega’s overhaalt om eveneens op te zeggen, bijvoorbeeld om samen een nieuwe gelijksoortige onderneming te starten.

Werkgevers proberen dit soms te voorkomen door een anti-ronselbeding, ook wel “aftroggelbeding” genoemd, op te nemen in de arbeidsovereenkomst gesanctioneerd met een boetebeding.  Belangrijk is dan wel dat dit beding juist wordt geformuleerd en dat het aan alle eisen van de wet voldoet.

Lees artikel

02-04-2019Slapende dienstverbanden: nieuwe pogingen van werknemers om betaling transitievergoeding af te dwingen

Een recente uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg waarin een werkgever werd veroordeeld tot opzegging van de (slapende) arbeidsovereenkomst en betaling van de transitievergoeding met een langdurig zieke werknemer, heeft tot nieuwe pogingen van werknemers geleid om ook via de rechter in aanmerking te komen voor een transitievergoeding. De lijn in de rechtspraak was tot voor kort dat (i) geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten indien een werkgever bij een slapend dienstverband niet overgaat tot ontslag en (ii) dat de werkgever op grond van het goed werkgeverschap niet verplicht kan worden over te gaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Brengen de recente uitspraken hier verandering in?

Lees artikel

29-03-2019Mag een werknemer onbereikbaar zijn in de huidige 24 uurs economie?

Continue bereikbaar zijn via je telefoon en andere moderne communicatiemiddelen is een groot goed, maar kan ook tot een behoorlijke belasting leiden. Werknemers kunnen de veronderstelde full time bereikbaarheid als beklemmend ervaren. Gezien de afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever is de vraag hoe ver de autonomie van de werknemer reikt. Op 18 februari 2019 diende het PvdA kamerlid Gijs van Dijk een wetsvoorstel in over onbereikbaar zijn, de “Wet op het recht op onbereikbaarheid”.

Lees artikel

18-03-2019Kwalificatie arbeidsrelatie ZZP’ers blijft groot probleem.

Op 5 maart 2019 informeerde de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer over het toezicht van de Belastingdienst op de juiste kwalificatie van arbeidsrelaties. Er is weliswaar een handhavingsmoratorium afgekondigd ten aanzien van de Wet DBA, maar bij loonheffingscontroles wordt nog steeds bekeken of sprake is van een fictief dienstverband bij ingehuurde zzp'ers. Is volgens de Belastingdienst sprake van een fictief dienstverband dan is de opdrachtgever (werkgever) gehouden loonheffingen in te houden op betalingen aan de opdrachtnemer. 

Lees artikel

08-03-2019Uitvoeringsregeling compensatie transitievergoeding bekend

Op 26 februari 2019 is de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ (de Regeling) in het Staatsblad gepubliceerd. Hierin staan de termijnen voor het indienen van een aanvraag voor compensatie van betaalde transitievergoedingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij UWV.

Lees artikel

04-03-2019Cocaïnegebruik tijdens personeelsfeest: is dat een reden voor ontslag op staande voet?

Misdragingen tijdens een personeelsfeest komen vaak voor en leiden niet zelden tot een ontslag op staande voet.  Zo hield het ontslag op staande voet van een werknemer die zich tijdens een personeelsfeest onder invloed van alcohol hinderlijk en handtastelijk gedroeg en in de danszaal tegen een tafel urineerde, stand. Ook het ontslag op staande voet van een militair die zijn vriendin, tevens collega, na het verlaten van de kerstborrel een vuistslag in het gezicht gaf en het ontslag van de werknemer die na afloop van het personeelsfeest beschonken achter het stuur stapte, hielden stand. De werknemer die tijdens de kerstborrel een collega herhaaldelijk in de billen kneep en kwetsende opmerkingen maakte, mocht van de rechter wel blijven. Maar hoe zit het met het gebruiken en aanbieden van cocaïne, toch een strafbaar feit, tijdens een personeelsfeest? Levert dat voldoende reden op voor ontslag op staande voet? Hierover heeft de rechtbank Den Haag zich op 1 februari 2019 uitgelaten.  

Lees artikel

21-02-2019Vervallen vakantiedagen? Vergaande verplichting werkgever om verlof te laten opnemen

Eind 2018 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen over de verplichting van de werkgever om aan te dringen op het opnemen van verlof door werknemers. Kort gezegd komt het erop neer dat als een werkgever onvoldoende stuurt op het opnemen van verlof, verlofuren die waren vervallen op grond van de wettelijke vervaltermijn toch weer herleven en afgerekend moeten worden.

Lees artikel

19-02-2019Oudere werknemers en een vrijwillige vertrekregeling in een Sociaal Plan: risico op naheffing fiscus?

In een belangrijk arrest van 22 juni 2018 besliste de Hoge Raad dat een vrijwillige vertrekregeling in een Sociaal Plan, waaraan geen leeftijdscriterium was verbonden, niet kwalificeerde als een regeling vervroegde uittreding (“RVU”). De Belastingdienst had zich op het standpunt gesteld dat dit pas beoordeeld kon worden aan de hand van de feitelijke uitstroom op basis van de vrijwillige vertrekregeling: als achteraf zou blijken dat met name oudere werknemers van de vrijwillige vertrekregeling gebruik zouden hebben gemaakt, dan zou alsnog sprake kunnen zijn van een RVU. Door dat standpunt haalde de Hoge Raad een streep.

Naar aanleiding van dit arrest heeft de Belastingdienst op 28 december 2018 een handreiking gepubliceerd waarin wordt uitgewerkt wanneer sprake is van een RVU, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan collectieve vertrekregelingen.

Lees artikel

08-02-2019Medezeggenschap van werknemers in kleine ondernemingen ten aanzien van pensioen versterkt

Met ingang van 1 januari 2019 is de positie van werknemers binnen kleine bedrijven (minder dan vijftig werknemers) ten aanzien van medezeggenschap met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen versterkt. De wetgever onderkent hiermee dat pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde is en dat het belangrijk is dat de betrokkenheid van werknemers bij hun pensioen vergroot wordt.

Lees artikel

08-02-2019Dienstverbanden slapend houden: mag dat nog?

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft op 27 december 2018 in een arbitrageprocedure een werkgever veroordeeld tot opzegging van de (slapende) arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Hiertoe diende de werkgever, aldus het Scheidsgerecht, binnen twee werkdagen na het arbitrale vonnis een verzoek bij het UWV in te dienen om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen onder toekenning van een transitievergoeding. Betekent dit vonnis nu dat de werkgever kan worden verplicht ‘slapende dienstverbanden’ te beëindigen?  

Lees artikel

28-01-2019Deliveroo bezorgers tóch werknemers?

Twee kantonrechters (beide rechtbank Amsterdam) hebben in zaken over bezorgers van Deliveroo, die werken op basis van een opdrachtovereenkomst, een tegenovergestelde uitspraak gedaan.

Lees artikel

25-01-2019Tijd-voor-Tijd regeling bij minimumloon voortaan nog maar beperkt mogelijk

Door een wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (“WML”) per 1 januari 2019 is compensatie van overuren in de vorm van betaalde vrije tijd nog maar beperkt mogelijk voor zover dat het minimumloon betreft. Tijd-voor-Tijd regelingen worden beperkt. Een werknemer mag, als er veel is overgewerkt, in een loonperiode niet onder het minimum uurloon uitkomen voor de feitelijk gewerkte uren. Een Tijd-voor-Tijd regeling bij deze groep is alleen nog mogelijk als dit bij CAO is geregeld.   

Lees artikel

07-01-2019 Uitbreiding overlegverplichting met ondernemingsraad over beloningsverschillen

Vanaf 1 januari 2019 verplicht de wet jaarlijks een gesprek tussen de bestuurder en de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur. Deze wetswijziging geldt alleen ten aanzien van ondernemingen met meer dan 100 werknemers.

Lees artikel

20-12-2018Verruiming geboorteverlof en adoptie – en pleegzorgverlof vanaf 1 januari 2019

Werknemers van wie de partner/echtgenote is bevallen, hebben bij de geboorte van hun kind recht op twee dagen betaald kraamverlof. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dat wel doen binnen vier weken nadat het kind thuis is. Dit gaat met ingang van het nieuwe jaar veranderen.

Lees artikel

13-12-2018Heeft de werknemer recht op loon tijdens schorsing wegens ernstige verdenking van betrokkenheid bij cocaïnehandel?

De wet regelt dat de werkgever geen loon hoeft te betalen, wanneer de werknemer niet heeft gewerkt. Dat is anders wanneer de werknemer niet heeft gewerkt door een oorzaak die voor rekening komt van de werkgever. In dat geval heeft de werknemer wel recht op loon. In de zaak die was voorgelegd aan het Hof Den Haag van 27 november 2018 deed zich de vraag voor of de werknemer recht had op loon tijdens een periode waarin hij door zijn werkgever was geschorst.

Lees artikel

08-11-2018Gewijzigd arbeidsrecht op komst

Op 7 november 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat een deel van de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen op het terrein van het arbeidsrecht en is er volgens de regering in hoofdzaak op gericht om ‘vast minder vast’ te maken en ‘flex minder flex’.

Lees artikel

12-10-2018Geen plafond aan de transitievergoeding door pensioen

Met de introductie van de WWZ kwam een einde aan de ontslagvergoedingen op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule. Een van de uitgangspunten bij de formule was, kort gezegd, dat een ontslagvergoeding nooit meer kon bedragen dan de inkomensschade die een werknemer leed tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de introductie van de transitievergoeding in 2015 werd in geen enkele wet of uitvoeringsregel iets gezegd over de vraag of ook de transitievergoeding was gelimiteerd tot de inkomensschade tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. 

Lees artikel

11-10-2018Bij gedeeltelijk ontslag gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd

In september 2018 heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of bij een gedeeltelijk ontslag de transitievergoeding direct dient te worden voldaan. De Hoge Raad oordeelt dat dit inderdaad het geval is, waarbij de transitievergoeding dient te worden berekend naar rato van de mate van beëindiging.

Lees artikel

13-09-2018De privacy van de zieke werknemer: kritiek werkgevers leidt niet tot aanpassingen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 21 april 2016 de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens van zieke werknemers. De beleidsregels bevatten onder andere regels over de gegevens die de werkgever mag opvragen bij de werknemer bij ziekte. Deze regels worden door werkgevers als knellend ervaren. Reden waarom de werkgeversorganisaties in maart 2018, kort voor de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, bepleitten dat de wetgever werkgevers op dit punt meer ruimte zou moeten geven.  In juli 2018 heeft het Ministerie van SZW via de site Arboportaal hierop gereageerd door publicatie van een “gezamenlijke” uitleg over de beleidsregels.

Lees artikel

03-09-2018VIDEO INTERVIEW Deliveroo: platformarbeid geen arbeidsovereenkomst

De rechtbank Amsterdam heeft in juli 2018 een uitspraak gedaan over de vraag of een maaltijdbezorger van Deliveroo, die gebruik maakt van het Deliveroo platform (App) om opdrachten te verkrijgen om maaltijden te bezorgen, een arbeidsovereenkomst heeft dan wel zelfstandig ondernemer is. Dies Siegers (Van Bladel advocaten) bespreekt in een interview met Wouter Kurpershoek hoe platformarbeid in deze kwestie werd beoordeeld.

 

Lees artikel

03-09-2018Wanneer is een vrijwillige vertrekregeling in Sociaal Pan een RVU?

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 22 juni jl. duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling in een sociaal plan een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) vormt. Bepalend is of de uitkeringen en verstrekkingen zijn bedoeld ter overbrugging van het inkomen tot de pensioendatum van de (gewezen) werknemer. Het gaat daarbij om de objectieve voorwaarden en kenmerken van de regeling.

Lees artikel

16-08-2018Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen

Sinds de invoering van de WWZ op 1 juli 2015 heeft een werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. De transitievergoeding is ook verschuldigd bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit terwijl de werkgever het loon (minimaal 70% van) al twee jaar heeft doorbetaald tijdens ziekte en er veelal kosten voor re-integratie van de zieke werknemer zijn gemaakt.

Lees artikel
Archief