Blog

Onze workshops en actualiteiten

Actueel

Om onze klanten up-to-date te houden organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en/of wetswijzigingen. Wij doen dit voor HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek verzorgen wij deze inspirerende sessies ook op maat en komen wij bij de klant intern, bijvoorbeeld als lunch of ontbijtsessie. Dit is vaak voor kleinere groepen over een onderwerp dat bij de klant actueel is. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Daarnaast schrijven wij regelmatig nieuwsbrieven over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. De meest recente vindt u hieronder.

Houd me op de hoogte

Wat moet een werkgever doen als een werknemer niet goed functioneert? 23-01-2023

Als een werknemer niet goed of onvoldoende functioneert, moet een werkgever de werknemer hiervan tijdig op de hoogte stellen en in de gelegenheid stellen het functioneren te verbeteren door middel van een serieus en realistisch verbetertraject. Voordat aan een verbetertraject wordt toegekomen, is de vraag wanneer er sprake is van disfunctioneren. En wat doe je met een werknemer die weigert mee te werken aan een verbetertraject? Werkgevers kunnen uit een recente uitspraak van Rechtbank Rotterdam een aantal nuttige tips halen.

Wat speelde er in de Rotterdamse zaak?

Randstad, de werkgever, is niet tevreden over het functioneren van een werknemer, die werkt bij Randstad/Yacht. De werknemer werkt op basis van een functieprofiel. Met de werknemer wordt een aantal targets en KPI’s afgesproken die de werknemer zelf verwerkt in een plan van aanpak. De activiteiten en de resultaten van de werknemer blijven echter achter bij de door de werkgever gestelde normen en de resultaten van zijn collega’s. De manager spreekt de werknemer meermalen informeel hierop aan, voordat formeel wordt aangekondigd dat een verbetertraject nodig is. Het verbetertraject is gebaseerd op het functieprofiel en bevat hoofdzakelijk commerciële doelstellingen, aangevuld met aanwijzingen over houding en communicatie. De werknemer is het niet eens met het verbetertraject en ondertekent het verbeterplan niet. De werknemer wordt schriftelijk gewaarschuwd vanwege zijn weigerachtige houding en krijgt een laatste kans om mee te werken aan het verbetertraject. De werknemer volhardt in zijn weigering, ook na een paar gesprekken met de werkgever die beëindiging van de arbeidsovereenkomst als alternatief noemt. Nadat Yacht drie opdrachten heeft verloren veroorzaakt door de werknemer, heeft de werkgever te kennen gegeven de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen en een regeling voorgesteld. De werknemer heeft het voorstel afgewezen; verdere onderhandelingen stranden. Daarop heeft de werkgever aan de rechter ontbinding gevraagd wegens primair disfunctioneren (‘d-grond’) en subsidiair een definitief verstoorde arbeidsrelatie (‘g-grond’).

Oordeel kantonrechter

Disfunctioneren

De rechter stelt eerst vast dat sprake is van disfunctioneren: de werknemer heeft niet voldaan aan de door de werkgever gestelde functienormen. Het was voor de werknemer aan de hand van de targets en KPI’s voldoende duidelijk wat van hem in zijn functie werd verwacht. Dat blijkt ook uit het door de werknemer zelf opgestelde plan van aanpak. Dat de werknemer niet aan de afgesproken functienormen voldeed, blijkt ook uit een door de werkgever gemaakt overzicht, terwijl twee collega’s wel ruim daaraan voldeden. Het is in eerste instantie aan de werkgever om te beoordelen of een werknemer aan de functie-eisen voldoet.

Verbetertraject

De rechter toetst vervolgens of de werknemer tijdig op de hoogte is gesteld van het disfunctioneren en voldoende de kans heeft gekregen om zijn functioneren te verbeteren. Uit de stukken van de werkgever volgt dat dat het geval is: de werkgever heeft de werknemer tijdens diverse gesprekken herhaaldelijk op zijn functioneren en gedrag gewezen en de gelegenheid gegeven het functioneren te verbeteren met een verbetertraject.

Weigering medewerking verbetertraject

De argumenten van de werknemer dat hem geen serieuze kans is gegeven, omdat het verbeterplan van zeer korte duur was, onevenredige doelstellingen bevatte, er geen ruimte was voor een andere invulling van het verbetertraject en geen actieve ondersteuning of begeleiding, vinden bij de kantonrechter geen gehoor. Als een werkgever, zoals in dit geval Randstad, met een verbetertraject komt dat gebaseerd is op het functieprofiel van de werknemer en in hoofdzaak commerciële doelstellingen bevat met de aanwijzingen over houding en communicatie, dan moet een werknemer daaraan gehoor geven. De doelstellingen van het verbeterplan komen grotendeels overeen met de vastgestelde targets en KPI’s die bekend waren. De werknemer weigerde mee te werken, omdat hij een andere visie had. Het is echter aan de werkgever om te bepalen hoe een functie moet worden ingevuld en welke normen bij de functie horen. De werknemer had in ieder geval een start moeten maken met het verbetertraject. Door geen enkele zelfreflectie te tonen en zich te blijven verzetten, is het traject niet gestart. Dat de duur van 2 maanden niet redelijk zou zijn, kan niet worden getoetst omdat het verbetertraject door toedoen van de werknemer niet van de grond is gekomen. De werkgever heeft ook bij herhaling gevraagd wat de werknemer nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Het enige antwoord daarop van de werknemer was, dat hij soms ‘een schop onder te kont’ nodig had. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, omdat herplaatsing, gelet op de ongeschiktheid van de werknemer en het ontbreken van passende vacatures/functies, niet in de rede ligt en kent de transitievergoeding toe.  

Tips werkgever

Aan een ontslag wegens disfunctioneren worden strenge eisen gesteld. Randstad had dat goed aangepakt. Wat in deze zaak vast (ook) meespeelde, is dat de werknemer nog maar kort in dienst was. De uitspraak is in elk geval een goed voorbeeld hoe om te gaan met een niet functionerende werknemer die zonder valide redenen weigert mee te werken aan een verbetertraject. Het is belangrijk minimaal te zorgen voor:

  • een duidelijke (up-to-date) functieomschrijving of functieprofiel;
  • duidelijke en kenbare normen wat van de werknemer in de functie wordt verwacht en waarop hij wordt beoordeeld;
  • het tijdig in kennis stellen van de werknemer van de (objectiveerbare en meetbare) kritiek op zijn functioneren;
  • de schriftelijke vastlegging van de kritiek op het functioneren die gedeeld wordt met de werknemer;
  • een serieus en reëel verbetertraject als het functioneren niet verbetert waarbij de inhoud en duur van het traject afhangt van alle concrete omstandigheden van het geval;
  • duidelijkheid over de gevolgen van het niet meewerken aan een verbetertraject.

Heeft u vragen over een medewerker die niet goed functioneert, of twijfelt u of het verbetertraject voldoende is, neem dan contact met ons op via: info@vanbladeladvocaten.nl of 030- 220 3111. U kunt ons ook inschakelen voor workshops over dossieropbouw en praktische tips voor de juiste aanpak bij disfunctioneren.  

21-11-2023Mag een ex-medewerker zonder concurrentiebeding een concurrerend bedrijf starten?

Ja, dat mag. Maar er zijn wel grenzen aan de vrijheid van de medewerker om de (voormalig) werkgever te beconcurreren. Hieronder bespreek ik die grenzen aan de hand van een recent verschenen uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2023: 9837), die voor de werkgever overigens niet goed afliep.

Lees artikel

17-11-2023Werkgevers in het MKB wees op tijd: op 17 december 2023 moet de interne meldregeling voor klokkenluiders gereed zijn!

De Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) verplicht werkgevers met 50 of meer werknemers om over een interne meldprocedure te beschikken die aan de verscherpte eisen van deze nieuwe wet voldoet. Werkgevers in het MKB (50 tot 249 werknemers) hebben hiervoor tot 17 december 2023 de tijd. Vanaf die datum bent u verplicht een interne meldregeling te hebben. We schreven eerder over de Wbk in onze blog. Waaraan moet de interne meldregeling minimaal voldoen?

Lees artikel

27-10-2023Is een nieuwe proeftijd toegestaan bij het vervullen van een andere functie?

Het is altijd opletten geblazen bij het afspreken van een proeftijd. Aan een proeftijdbeding worden strikte eisen gesteld. Een proeftijdbeding is alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen, voor beide partijen gelijk is en beperkt tot een maximumduur van 1 dan wel 2 maanden, afhankelijk van het type contract en een eventueel toepasselijke CAO. In een arbeidsovereenkomst van maximaal 6 maanden is een proeftijd niet toegestaan. Kan een werkgever in een opvolgende arbeidsovereenkomst opnieuw een proeftijd afspreken? 

Lees artikel

23-10-2023Wat als een werknemer in de context van een arbeidsconflict heimelijk een gesprek opneemt?

Als de gemoederen tussen een werkgever en een werknemer oplopen, komt het geregeld voor dat een werknemer een gesprek met zijn werkgever heimelijk opneemt. Vaak met als doel om de opname te gebruiken als bewijs in een procedure of ten behoeve van schikkingsonderhandelingen. In dit blog sta ik stil bij de vraag hoe een rechter met heimelijke opnames omgaat en waar werkgevers op bedacht moeten zijn. 

Lees artikel

09-10-2023Meer duidelijkheid over plannen ZZP: wel of geen arbeidsovereenkomst?

Concept wetsvoorstel

Afgelopen week is op de website Internetconsultatie.nl het conceptwetsvoorstel bekendgemaakt met de titel “Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden”. Dit concept beoogt meer duidelijkheid te creëren voor werkgevers en ZZP-ers bij de beantwoording van de vraag of een bepaalde arbeidsverhouding nu moet worden gezien als een arbeidsovereenkomst (met alle civielrechtelijke en fiscale gevolgen van dien) of dat sprake is van een overeenkomst van opdracht met een zelfstandig ondernemer. 

Lees artikel

29-09-2023Vacature advocaat arbeidsrecht

Voor onze arbeidsrechtpraktijk zoeken wij een advocaat (2 tot 4 jaar werkervaring) om ons kantoor aan het Wilhelminapark in Utrecht te versterken. Wil jij je verder specialiseren in het arbeidsrecht bij een niche-kantoor met een informele werksfeer en uitdagend werk, neem dan contact op!

Lees artikel

28-09-2023Thuiswerkverzoek zonder de Wet werken waar je wilt

Sinds de coronacrisis is thuiswerken niet meer weg te denken. Het tijdelijk gedwongen thuiswerken heeft een behoefte blootgelegd en veel werknemers werken nog altijd in meer of mindere mate vanuit huis. Om het recht op thuiswerken steviger in de wet te verankeren, lag het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ voor. Nadat de Tweede Kamer in de zomer van 2022 het wetsvoorstel nog met een overgrote meerderheid had aangenomen, heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel deze week verworpen. Hoe staat het er nu voor met het mogelijke recht op thuiswerken, nu duidelijk is dat de wetswijziging er niet gaat komen?

Lees artikel

28-08-2023Mag een werkgever sollicitanten screenen op social media?

Uit recent gepubliceerd onderzoek van de Tilburg University volgt dat een kwart van de organisaties socialemediaprofielen van kandidaten checkt. Het doel daarvan is vaak om onderzoek te doen naar (niet-professioneel) gedrag (62%) of persoonlijke opvattingen (46%) van de kandidaat. Socialemediachecks worden bijna altijd uitgevoerd met LinkedIn (96%), maar ook Facebook (71%) en Instagram (41%) zijn erg populair. Maar mag het wel wat deze organisaties doen? Is het screenen van sollicitanten op sociale media toegestaan?

Lees artikel

19-07-2023Mediation in arbeidsconflicten (deel 3)

Om een mediation traject te laten slagen, zijn een aantal basisprincipes van mediation van belang. Deze moeten bij alle deelnemende partijen bekend zijn en ook vastgelegd worden. Een van die basisprincipes is de geheimhouding. Dit onderwerp bespreek ik in de laatste aflevering van mijn drieluik over mediation.

Lees artikel

03-07-2023Op 1 juli vervallen wettelijke verlofuren; of toch niet?

Wettelijke verlofuren vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Op 1 juli 2023 vervallen dus alle wettelijke verlofuren die in 2022 zijn opgebouwd maar die op 1 juli nog niet zijn opgenomen. Bovenwettelijke verlofuren (alle uren boven het wettelijk minimum aantal van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week) verjaren na 5 jaar. Zo staat het althans in de Nederlandse wet. In Europese regelgeving staat ook het nodige over vakantierechten. Het Europese Hof van Justitie heeft daarover al meerdere uitspraken gedaan.

Lees artikel

26-06-2023Hoge Raad: onderscheid in beloning wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen mag niet

Grotere werkgevers bieden werknemers - meestal via cao’s - de mogelijkheid om een deel van hun arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen via een keuze- of cafetariamodel. Als het gaat om vrije uren die naar keuze worden opgenomen of omgezet voor de in het keuzemodel omschreven doelen, rijst de vraag of afwijkende afspraken kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld in een cao) ten aanzien van looncomponenten die wel en niet vallen onder het loon dat bij opname van die vrije uren moet worden doorbetaald.  Volgens de Hoge Raad gelden dergelijk afwijkende afspraken niet, als de extra vrije uren als vakantie-uren moeten worden aangemerkt. 

Lees artikel

13-06-2023Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Op 17 mei 2023 heeft regeringscommissaris Mariëtte Hamer de Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer gepubliceerd. De Handreiking is een eerste stap om organisaties op weg te helpen om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een must read voor elke HR medewerker.  

Lees artikel

06-06-2023Hervorming van het concurrentiebeding op komst

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer afgelopen week geïnformeerd over de voorgenomen hervorming van het concurrentiebeding. De minister kondigde in februari 2022 al plannen hiervoor aan (zie blog). In haar brief aan de Tweede Kamer geeft zij hierover meer duidelijkheid.

Lees artikel

26-05-2023Hoe ver gaat het inzagerecht van werknemers op grond van de AVG?

De AVG viert op 25 mei 2023 haar vijfjarige jubileum. Daarom wijd ik een blog aan een belangrijk recht van werknemers op grond van de AVG: het recht op inzage. Met dit recht kunnen werknemers inzage krijgen in de persoonsgegevens die de werkgever over hen verwerkt. Als je als werkgever te maken krijgt met een inzageverzoek van een werknemer, ben je in beginsel verplicht hieraan gehoor te geven. Hoe ver gaat deze verplichting eigenlijk? 

Lees artikel

12-05-2023All-in loon: wat is dat en mag dat?

Bij contracten met een kleine arbeidsomvang komt het voor dat de werkgever een all-in loon afspreekt. Bij een all-in loon worden de (opgebouwde) vakantiedagen en - toeslag verrekend in de hoogte van het periodieke loon. Uit de rechtspraak volgt dat een dergelijke afspraak weliswaar mag worden gemaakt, maar dat deze helder moeten worden geformuleerd. Dat was niet het geval in de zaak die zich onlangs afspeelde bij de rechtbank Den Haag, waarin de werkgever alsnog werd veroordeeld tot nabetaling van vakantie-uren.

Lees artikel

28-04-2023Niet melden affectieve relaties op het werk leidt tot ontslag

Onlangs heeft de kantonrechter te Rotterdam uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. Een werknemer had uit hoofde van zijn functie een aantal belangrijke taken binnen de organisatie. Hoewel in de beschikking niet concreet benoemd wordt om wat voor soort organisatie het ging, had de man opleidingstaken en maakte deel uit van een afdeling waarbinnen een kleine groep studenten werd opgeleid door hemzelf en een beperkte groep collega’s.

Lees artikel

11-04-2023Maaltijdbezorgers Deliveroo zijn werknemer en geen zelfstandig ondernemer

Dat heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 24 maart 2023 bevestigd. De uitspraak volgt op die van hof Amsterdam van 16 februari 2021 (zie blog). De langdurige strijd tussen de FNV en Deliveroo over de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht is hiermee ten einde gekomen. Maar wordt door de Hoge Raad ook de prangende vraag van de praktijk beantwoord, wanneer sprake is van zelfstandig ondernemerschap dan wel (toch) een arbeidsovereenkomst?

Lees artikel

03-04-2023Zzp’er in dienst bij intermediair

Driehoeksverhoudingen in het arbeidsrecht komen in allerlei vormen voor. Denk bijvoorbeeld aan de uitzendconstructie, waarbij een uitzendbureau een uitzendkracht op basis van een arbeidsovereenkomst uitleent aan een opdrachtgever. In de praktijk komen ook andere soorten driehoeksrelaties voor, bijvoorbeeld een intermediair (bemiddelingsbureau) die een zzp’er aan een opdrachtgever ‘koppelt’. De vraag die zich bij een dergelijke constructie kan voordoen, is of deze zzp’ers wel echt zelfstandigen zijn, en zo nee, wie is dan de werkgever?

Lees artikel

22-03-2023Webinar Wet bescherming klokkenluiders gemist?

Op 17 maart jl. vond ons webinar plaats over de Wet bescherming klokkenluiders. In dit webinar zijn de belangrijkste gevolgen voor werkgevers besproken en een aantal tips gegeven. Via deze link kunt u het webinar terugkijken.  

 

Lees artikel

17-03-2023Werknemer verplicht tot betaling schadevergoeding aan werkgever bij onregelmatige opzegging

De werknemer dient bij opzegging van de arbeidsovereenkomst een opzegtermijn in acht te nemen. Door de krapte op de arbeidsmarkt, zullen veel werkgevers werknemers willen houden aan de opzegtermijn, omdat er niet zo maar een vervanger is. Wat kan de werkgever doen als de werknemer de opzegtermijn niet in acht neemt? Recent hebben zich twee zaken voorgedaan bij respectievelijk de Rechtbank Overijssel en de Rechtbank Midden-Nederland.

Lees artikel

18-02-2023Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden: wat verandert er voor werkgevers?

Deze nieuwe wet, die de Wet Huis voor Klokkenluiders vervangt, verstevigt de bescherming van klokkenluiders en heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers. De wet heeft op een aantal onderdelen na directe werking voor werkgevers met 249 of meer werknemers. Voor werkgevers met 50 tot 249 werknemers geldt een overgangsperiode tot 17 december 2023 om aan de wet te voldoen. Werkgevers die de interne meldprocedure nog niet hebben aangepast, moeten dus direct aan de slag. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Lees artikel

10-02-2023Mediation in arbeidsconflicten (deel 2)

In mijn vorige blog Mediation in arbeidsconflicten (deel 1) schreef ik over de algemene beginselen van mediation. In dit tweede deel ga ik dieper in op het thema vrijwilligheid.

Lees artikel

23-12-2022Voortgang plannen ZZP-ers deel 5 / terugkijken webinar 19 januari

In eerdere blog's hebben wij u geïnformeerd over de plannen van het kabinet met betrekking tot werken als zelfstandige. Op 16 december 2022 is een nieuwe Voortgangsbrief 'Werken als zelfstandige' verschenen. Daarin schetst het kabinet hoe de maatregelen op het gebied van werken als zelfstandige zullen worden uitgewerkt. Onderstaand leest u over de belangrijkste punten. Op 19 januari 2023 hebben wij dit uitgebreid besproken in een gratis webinar. U kunt het webinar terugkijken via deze link.

Lees artikel

12-12-2022Portretten van werknemers: waar moeten werkgevers op letten?

Geregeld gebruiken werkgevers beeldmateriaal van werknemers. Vooral voor marketingdoeleinden worden vaak portretten van werknemers gebruikt. Te denken valt aan het plaatsen van foto’s op de website en het afbeelden van werknemers op promotiemateriaal. Een belangrijk maar soms onderbelicht thema bij dit soort activiteiten is het portretrecht. In deze blog bespreek ik wat het portrecht is en onder welke voorwaarden een werkgever het portret van haar werknemers mag gebruiken. Daarnaast ga ik in op de AVG in relatie tot het gebruik van portretten van werknemers door werkgevers.

Lees artikel

06-12-2022Proeftijdontslag en discriminatie

In een recente uitspraak van de rechtbank Limburg werd aan een werkneemster een jaarsalaris toegekend wegens discriminatie bij een proeftijdontslag. In deze blog bespreek ik deze uitspraak en het proeftijdontslag waarbij sprake is (chronische) ziekte.

Lees artikel

08-11-2022Strafrechtelijke verdenking werknemer: welke arbeidsrechtelijke maatregelen kan de werkgever treffen?

Het komt geregeld voor dat een werknemer niet komt opdagen op het werk omdat hij is aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. Hieronder bespreek ik aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam welke arbeidsrechtelijke mogelijkheden de werkgever heeft.

Lees artikel

01-11-2022Mediation in arbeidsconflicten (1)

Bij arbeidsconflicten wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van mediation. In deze blog zet ik de ins- en outs van mediation op een rij. Deze blog is onderdeel van een drieluik. In twee volgende blogs ga ik dieper in op de vrijwilligheid om deel te nemen aan mediation en de geheimhouding van wat in mediation besproken wordt.

Lees artikel

15-09-2022Optometrist beconcurreert voormalig werkgever

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich steeds meer voelen. Dat merken wij ook in onze praktijk. Concurrerende ondernemingen proberen elkaars medewerkers over te halen een overstap te maken. Wij krijgen steeds meer vragen over de mogelijkheden om de werknemer te houden aan het concurrentiebeding. Reden dat we daar tijdens ons seminar op 28 september 2022 extra aandacht aan besteden. Om je alvast een beetje voor te bereiden voor ons seminar, verwijs ik naar het lezenswaardige blog van mijn collega Hanneke Klinckhamers over de do’s and dont’s van het concurrentiebeding. Ook in de rechtspraak krijgt het concurrentiebeding een steeds prominentere rol. Hieronder bespreek ik een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, waarin de werknemer niet overstapt naar een concurrent maar (en dat komt minder vaak voor) een concurrerend bedrijf opricht. Wat speelde er in die zaak?

Lees artikel

07-07-2022Plannen hervorming arbeidsmarkt

Op 5 juli 2022 heeft minister Van Gennip in een brief aan de Tweede Kamer de kabinetsplannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt uiteengezet. De eerdere adviezen van de SER en de Commissie Regulering van Werk zijn daarbij leidraad geweest. Van Bladel advocaten zet de uitwerking van de plannen op het gebied van het arbeidsrecht in deze blog op een rij.

Lees artikel

07-07-2022Gewijzigde voorstel 'Wet werken waar je wilt' door Tweede Kamer aangenomen

Op 5 juli 2022 heeft de Tweede Kamer het gewijzigde voorstel van de Wet werken waar je wilt aangenomen. Als straks ook de Eerste Kamer instemt met deze wet, wordt het thuiswerken duidelijker geregeld dan hoe het nu is. Initiatiefnemers Weyenberg (D’66) en Maatoug (GroenLinks) hebben het advies van de SER over hybride werken van 31 maart 2022 dat uitgaat van een oplossing op maat tussen de individuele werkgever en werknemer overgenomen. Wat houdt de wijziging in?

Lees artikel

27-06-2022Wet transparante arbeidsvoorwaarden definitief: let op de addertjes onder het gras!

Het hing al even in de lucht, maar met de instemming van de Eerste Kamer op 21 juni 2022 zal de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden op 1 augustus 2022 nu definitief in werking treden. Tijdens de parlementaire behandeling heeft de minister niet alleen de bedoeling van de wet verder verduidelijkt, maar bovendien op vergaande gevolgen gewezen. Dat de wet implicaties zou hebben op het gebied van verplichte scholing, nevenwerkzaamheden en de informatieplicht van de werkgever, was voor velen al duidelijk. Misschien wel meest opvallend is daarom de opmerking van de minister dat een (onbeantwoord) verzoek om voorspelbare arbeidsvoorwaarden tot een vast contract kan leiden. In aanvulling op de eerdere blog van mijn collega Heleen Dammingh van afgelopen januari, worden hier de meest opvallende inzichten en (mogelijke) gevolgen van de nieuwe wet besproken.

Lees artikel
Archief