Blog

Onze workshops en actualiteiten

Actueel

Om onze klanten up-to-date te houden organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en/of wetswijzigingen. Wij doen dit voor HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek verzorgen wij deze inspirerende sessies ook op maat en komen wij bij de klant intern, bijvoorbeeld als lunch of ontbijtsessie. Dit is vaak voor kleinere groepen over een onderwerp dat bij de klant actueel is. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Daarnaast schrijven wij regelmatig nieuwsbrieven over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. De meest recente vindt u hieronder.

Houd me op de hoogte

Werknemers beter beschermd bij doorstart

Werknemers beter beschermd bij doorstart18-07-2017

In onze blog van 5 mei 2017 hebben wij u gewezen op de conclusie van de A-G van het Hof van Justitie EU van 29 maart 2017 dat een prepack niet kan worden aangemerkt als een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder.

Voor alle duidelijkheid nog even een korte uitleg: een prepack is een voorafgaand aan het faillissement, met behulp van een door de rechtbank benoemde stille bewindvoerder, voorbereide activatransactie die de (beoogd) curator direct na het uitspreken van het faillissement ten uitvoer brengt. Een doorstart dus. Dit heeft voor de werknemers tot gevolg dat zij de bescherming in het kader van overgang van onderneming ontberen: omdat formeel een faillissement wordt uitgesproken gaan ze niet van rechtswege mee over naar de onderneming die de doorstart maakt.  

Om de prepack van een wettelijke basis te voorzien, is momenteel hewetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I aanhangig in de Eerste Kamer. Bij de behandeling heeft de Eerste Kamer de uitspraak van het Hof van Justitie in de Estro zaak afgewacht. 

In maart 2017 bracht de Advocaat-Generaal al advies aan het Hof uit en concludeerde dat de prepack een overgang van onderneming vormt. Volgens de A-G heeft een prepack juist tot doel om de levensvatbare onderdelen van een onderneming voort te zetten. De A-G meent daarom dat er geen rechtvaardiging is om werknemers hun rechten te ontnemen. Volgens de A-G genieten de werknemers daarom in een prepack situatie "gewoon" bescherming van de bepalingen van overgang van onderneming, ondanks het faillissement. Dit betekent dat alle werknemers met behoud van hun arbeidsvoorwaarden van rechtswege mee overgaan naar de onderneming die de doorstart maakt. Het Europese Hof heeft op 22 juni 2017 uitspraak gedaan in deze zaak en heeft zich aangesloten bij de conclusie van de A-G.  

 De Nederlandse wetgeving met betrekking tot overgang van onderneming, die met name bedoeld  is om werknemers te beschermen,  vloeit voort uit de Europese Richtlijn 2001/23. Volgens het Hof moet deze Richtlijn aldus worden uitgelegd dat de door die richtlijn gegarandeerde bescherming van werknemers behouden blijft in een situatie waarin de overgang van een onderneming plaatsvindt als gevolg van een prepack. In dat verband is niet relevant dat de prepack tevens de maximalisatie van de opbrengst van de overdracht voor alle schuldeisers van die onderneming beoogt. Tevens is volgens het Hof van belang dat de prepack geen enkele basis heeft in de Nederlandse wetgeving en dat daarom niet gesproken kan worden van een faillissementsprocedure onder toezicht van de overheid.

Gevolgen van de uitspraak
De rechtbank Midden-Nederland, die om de prejudiciële beslissing had gevraagd, zal nu met inachtneming van de uitspraak van het Hof recht moeten doen.

De uitspraak van het Hof heeft mogelijk grote gevolgen. De wetgever zal zich opnieuw moeten beraden over het wetsvoorstel, nu de prepack minder aantrekkelijk zal worden voor ondernemingen. Indien al het personeel met behoud van arbeidsvoorwaarden van rechtswege overgaat, zullen kopers mogelijk minder geïnteresseerd zijn in de failliete onderneming. De bescherming die de Richtlijn de werknemers biedt zorgt ervoor dat het “pick and choose” model ten aanzien van over te nemen werknemers komt te vervallen. Verder is de vraag wat deze uitspraak betekent voor prepacks die in het verleden zijn uitgevoerd. Hierop blijkt de Richtlijn overgang van onderneming ook achteraf van toepassing, zodat het risico bestaat dat niet overgenomen werknemers zich alsnog op het standpunt stellen dat zij in dienst zijn van de koper.

Hoe de nationale rechter deze uitspraak van het Hof in concrete gevallen gaat uitleggen zullen wij u uiteraard laten weten.

Liesbeth Zwitserlood

20-06-2018Hoge billijke vergoeding statutair bestuurder met kort dienstverband

Statutair bestuurders kunnen zonder tussenkomst van de rechter worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders, na het voldoen aan vennootschapsrechtelijke formaliteiten. Het dienstverband van de statutair bestuurder kan niet door de rechter hersteld worden als er achteraf onvoldoende grond voor het ontslag was. In de wet staat wel dat de rechter de statutair bestuurder bij ontslag in strijd met de regels voor opzegging (ontbreken van een redelijke grond en niet voldoen aan de herplaatsingsverplichting) een billijke vergoeding kan toekennen. In een zaak die is beslist door de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2017:9104) werd aan een statutair bestuurder van de Kijkshop een billijke vergoeding toegekend van 15,5 maandsalarissen na een dienstverband van ruim 8 maanden. 

Lees artikel

11-04-2018Het concept wetsvoorstel van Minister Koolmees: nieuw arbeidsrecht op komst.

Op maandag 9 april 2018 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken het concept Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans opengesteld voor internetconsultatie. Het wetsvoorstel bevat een deel van de in het Regeerakkoord aangekondigde maatregelen op het terrein van het arbeidsrecht en is er in hoofdzaak op gericht om 'vast minder vast' te maken en 'flex minder flex'. 

Lees artikel

05-04-2018Hoge Raad: soms toch transitievergoeding na ontslag op staande voet

Op 30 maart 2018 heeft de Hoge Raad in een arrest bevestigd dat een werknemer die vanwege een dringende reden (op staande voet) ontslagen wordt, toch aanspraak kan hebben op een transitievergoeding. In de wet staat dat een werknemer in geval van ernstig verwijtbaar handelen bij ontslag geen aanspraak heeft op betaling van de transitievergoeding. In het geval van een terecht op staande voet zou kunnen worden aangenomen dat dit de werknemer aan te rekenen valt en daarmee zijn recht op transitievergoeding is komen te vervallen. De Hoge Raad maakt echter duidelijk dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen het bestaan van een dringende reden voor ontslag en de vraag of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer. 

Lees artikel

26-03-2018De herplaatsingsverplichting in internationale concerns

Sinds de introductie van de WWZ staat in de wet dat een werkgever pas tot ontslag kan overgaan als herplaatsing van een werknemer in een passende functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. In de praktijk leidt die verplichting nogal eens tot discussie bij een voorgenomen ontslag, bijvoorbeeld hoever die verplichting reikt in een internationaal concern met wereldwijd gedetacheerde werknemers.

Lees artikel

08-03-2018Wat moet een werkgever bewijzen bij disfunctioneren?

De Hoge Raad heeft onlangs meer duidelijkheid gegeven over de toetsingsmaatstaf die de rechter dient te hanteren bij de beoordeling van een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren (16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:182). Volgens de Hoge Raad hoeft het disfunctioneren niet onomstotelijk vast komen te staan en heeft de werkgever een zekere vrijheid bij de beoordeling dát er sprake is van disfunctioneren.

Lees artikel

22-02-2018Slapend houden van dienstverband kan mogelijk geld kosten

Op 19 februari 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Koolmees) Kamervragen beantwoord over de aanhoudende problemen met de zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’, waardoor werknemers na twee jaar ziekte in dienst worden gehouden en geen aanspraak kunnen maken op transitievergoeding. Hoe zat het ook alweer?

Lees artikel

20-02-2018Verdere opschorting handhaving Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties tot 1 januari 2020

De per 1 mei 2016 ingevoerde Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) die de VAR-verklaring vervangt, ging gebukt onder veel kritiek vanuit de praktijk. Doel van de nieuwe wet was, onder meer, om meer zekerheid te bieden over de arbeidsrelatie die opdrachtgever en de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) aangaan.

In de praktijk zorgde de invoering van de Wet DBA voor veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp’ers. Om die reden had toenmalig staatssecretaris Financiën (Wiebes) medio november 2017 besloten de handhaving op de Wet DBA (in ieder geval) tot 1 januari 2018 uit te stellen. Dit betekende dat opdrachtgevers en zzp’ers tot die tijd geen boete of naheffing kregen, met uitzondering van de echte kwaadwilligen. In zijn brief van 15 december 2017 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Koolmees) de handhaving, behalve bij kwaadwillenden, verder opgeschort tot 1 juli 2018.

Lees artikel

20-01-2018De plannen van Rutte III: WWZ op de schop?

Saskia Le Noble en Liesbeth Zwitserlood bespreken het regeerakkoord en de plannen op het terrein van het arbeidsrecht. Klik op de volgende link om de inhoud te bekijken: Gesprek Saskia en Liesbeth 

Lees artikel

08-01-2018Een dure aanzegging (of opzegging?) 

De wettelijke verplichting tot aanzegging kennen we sinds de invoering van de WWZ. De verplichting houdt in dat de werkgever de werknemer schriftelijk dient te informeren over het al dan niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd (langer dan 6 maanden), uiterlijk een maand voor de afloop van het contract. Maar wat zijn de gevolgen van een  aanzegging dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd als de werkgever er abusievelijk vanuit gaat dat sprake is van een contract voor bepaalde tijd terwijl er in feite een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan? Op 17 november 2017 heeft de Hoge Raad over die situatie uitspraak gedaan. 

Lees artikel

10-10-2017Ingrijpende wijzigingen van het arbeidsrecht op komst

Eindelijk is het er dan: het regeerakkoord van Rutte III. Uit het akkoord blijkt dat de WWZ deels weer op de schop gaat. Hieronder vindt u de belangrijkste beoogde wijzigingen op een rij.

Lees artikel

20-09-2017Van Bladel Advocaten doet mee aan de Expert Meeting Arbeidsrecht

Op 4 oktober 2017 om 14 uur vindt een Expert Meeting Arbeidsrecht plaats op Kasteel Waardenburg. Tijdens deze gratis bijeenkomst voor HR-directeuren en managers wordt u bijgepraat over alle relevante ontwikkelingen op het terrein van het arbeidsrecht. Kantonrechter Ellen de Groot geeft Tips& Tricks vanuit het perspectief van de kantonrechter: hoe kijkt een rechter naar ontslagzaken?

Lees artikel

20-09-2017Ambtenaar wordt gewone werknemer

Ambtenaren worden ‘gewone’ werknemers. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna “de Wet”) zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden. Nederlandse ambtenaren vallen vanaf dat moment onder het gewone arbeidsrecht. Daardoor wordt de rechtspositie van ambtenaren (meer) gelijk getrokken met die van reguliere werknemers.

Lees artikel

05-09-2017Alle werknemers op tijd en gezond terug van vakantie?

Het komt geregeld voor dat een werknemer tijdens vakantie ziek wordt en niet terugkeert op de werkvloer na afloop van de vastgestelde vakantie. Wat kan een werkgever doen om te controleren of de werknemer daadwerkelijk ziek is?

Lees artikel

21-07-2017Webinar Magna Charta Law

Op 6 juli 2017 is Dies Siegers geïnterviewd door Wouter Kurpershoek over de recente ontwikkelingen in de rechtspraak op het terrein van het arbeidsrecht. Aan de orde kwamen onder meer het arrest van de Hoge Raad over de billijke vergoeding, de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake Estro en jurisprudentie over het adviesrecht van de ondernemingsraad bij flitsfaillissementen. Klik op de volgende link om het interview terug te kijken: Webinar Magna Charta Law.

Lees artikel

06-07-2017De billijke vergoeding: handvatten van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft zich afgelopen week uitgelaten over de hoogte van de billijke vergoeding (ECLI:NL:HR:2017:1187). Naar aanleiding van een zaak tussen een kapsalon en een kapster – waarvan de arbeidsovereenkomst na een dienstverband 25 jaar werd opgezegd vanwege onenigheid over een vakantieaanvraag - geeft de Hoge Raad enkele handvatten voor de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding.

Lees artikel

03-07-2017Nieuwsuitzending arbeidsrecht donderdag 6 juli 2017 om 13 uur

Lees artikel

15-06-2017Grotere rol ondernemingsraad bij faillissement

Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat aan de ondernemingsraad van een failliete onderneming adviesrecht toekomt wanneer de activiteiten (deels) worden voortgezet en sprake is van behoud van een deel van de arbeidsplaatsen. 

Lees artikel

31-05-2017Reparatie derde WW-jaar: cao afspraak 

De werkgeversorganisaties (VNO-NCW en MKB-Nederland) hebben 8 mei jl. – onder voorwaarden - ingestemd met de uitvoering van het plan om werklozen straks weer een derde jaar WW-uitkering te geven. De vakbonden hadden al hun medewerking verleend nadat demissionair minister Asscher van Sociale Zaken deze partijen op 19 april 2017 toestemming had gegeven voor de reparatie van het derde WW-jaar via cao’s. Waarom een reparatie en op welke manier zijn de partijen van plan hier vorm aan te geven in de praktijk?

Lees artikel

19-05-2017Voorlopig geen oplossing voor de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

Het wetsvoorstel "Vergoedingsregeling voor de transitievergoeding van zieke werknemers en transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische reden" dat Minister Asscher op 20 maart 2017 -  ondanks forse kritiek van de Raad van State - aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, is op 18 april 2017 door de Tweede Kamer controversieel verklaard (opgeschort) vanwege de demissionaire status van het kabinet Rutte-II.

Lees artikel

05-05-2017De prepack doorstart op de tocht?

In ons Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de rechten van werknemers behouden blijven in het kader van een overgang van onderneming. Deze wetgeving is gebaseerd op Europese regelgeving. Is sprake van een overgang van onderneming, dan gaan de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten die op dat moment bij de onderneming bestonden van rechtswege over op de verkrijgende onderneming. Kort gezegd houdt dat in dat de werknemers met behoud van al hun arbeidsvoorwaarden automatisch de onderneming mee volgen naar de verkrijger. Een faillissement doorkruist die bescherming van de werknemers: de onderneming die een failliete onderneming overneemt kan zelf bepalen welke werknemers er bij haar in dienst komen en tegen welke arbeidsvoorwaarden.  

Lees artikel

18-04-2017Grip op flexibele arbeidsuren

Het komt steeds vaker voor dat werkgevers medewerkers in dienst nemen maar vooraf niet weten hoeveel uren zij inzetbaar zijn. In die gevallen wordt meestal een oproepovereenkomst (0-urencontract) gesloten of een parttime contract. Wordt de medewerker vervolgens structureel meer ingezet dan de overeengekomen arbeidsduur, dan komt de medewerker een beroep toe op het rechtsvermoeden van artikel 7:610b van het Burgerlijk Wetboek.

Lees artikel

10-04-2017Afspraken over studiekosten - een check loont!

Sinds de invoering van de Wwz is het voor werkgevers nog belangrijker om te investeren in de opleiding van hun werknemers. Werkgevers hebben nu namelijk een wettelijke scholingsplicht. Deze plicht brengt kosten met zich mee. Die kosten kunnen onevenredig hoog worden als de werknemer kort na afronding van de opleiding vertrekt. Daarom komen werkgevers vaak een studiekostenbeding met werknemers overeen. Door het overeenkomen van een studiekostenbeding zorgt de werkgever ervoor dat de werknemer, indien hij de arbeidsovereenkomst opzegt, (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen. Uit rechtspraak volgt echter dat je als werkgever geen beroep op een studiekostenbeding kunt doen als de redelijkheid zich daartegen verzet.

In een zaak die onlangs werd beoordeeld door de kantonrechter in Arnhem vorderde de werkgever de studiekosten van een werknemer terug die zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd en bij een andere werkgever in dienst was getreden. Werkgever en werknemer waren een studiekostenbeding overeengekomen dat er op neerkwam dat (onder andere) bij opzegging door de werknemer, de werkgever aanspraak kon maken op terugbetaling van minimaal EUR 4.000 per jaar aan studiekosten.

Lees artikel

07-04-2017Strikte uitleg Hoge Raad van de schriftelijkheidseis van het concurrentiebeding ex artikel 7:653 BW

De wet bepaalt dat een concurrentiebeding schriftelijk moet zijn overeengekomen. Aan dit schriftelijkheidsvereiste ligt de gedachte ten grondslag dat in het vereiste van een geschrift een bijzondere waarborg is gelegen dat de werknemer de consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen. 

Lees artikel

04-04-2017Voorwaardelijke ontbinding ook onder de WWZ mogelijk

In de ontslagpraktijk krijgen wij regelmatig te maken met ontslag op staande voet zaken. Een van de vragen die dan veelal speelt, is wat een werkgever moet doen als de werknemer de rechter vraagt het ontslag te vernietigen. Sinds de invoering van de WWZ werd verschillend geoordeeld over de vraag of dan nog een voorwaardelijk ontbindingsverzoek kon worden ingediend. Met zo'n verzoek wordt ontbinding gevraagd voor het  geval een ontslag op staande voet door de rechter achteraf niet rechtsgeldig wordt geacht.

Lees artikel

22-03-2017Aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet

Op 24 januari 2017 is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in per 1 juli 2017. 

Met deze vernieuwde wet wil de regering de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening versterken, de preventie verbeteren en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren. Daarnaast wil de regering het knelpunt van de onvoldoende onafhankelijkheid van de bedrijfsarts wegnemen.

Lees artikel

19-12-2016Uitstel Wet dba en ontmoeting Bewilder

De per 1 mei 2016 ingevoerde Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) die de VAR verklaring vervangt, gaat gebukt onder veel kritiek vanuit de praktijk. Doel van de nieuwe wet was, onder meer, om meer zekerheid te bieden over de arbeisrelatie die opdrachtgever en de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) aangaan.

Lees artikel

02-12-2016WWZ in de praktijk - tijdschrift

Afgelopen zomer werd ik uitgenodigd om te praten met de arbeidsrechtjuristen van DAF, ING en Schiphol om onze ervaringen na het eerste jaar WWZ-ontslagrecht uit te wisselen. Het resultaat: een geslaagde uitwisseling en een mooi tijdschrift. 

Lees artikel

17-11-2016Privé WhatsAppen tijdens werk: geen loon

Een opmerkelijke uitspraak van de kantonrechter in Tilburg. Een werknemer die in een periode van een half jaar veelvuldig WhatsApp berichten ontving en verstuurde tijdens werktijd moet € 1500 loon terugbetalen aan zijn voormalig werkgever.

Lees artikel

14-11-2016Interview WWZ: Heleen Dammingh bij Securitas

Heleen Dammingh en Michèle Rotmans van Securitas geven hun visie op de WWZ. 

Lees artikel

08-11-2016Wijziging transitievergoeding na twee jaar ziekte

Minister Asscher kondigde in april van dit jaar aan dat hij met een  wetsvoorstel zou komen om werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding die moet worden betaald als werkgevers na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst beëindigen. Deze week werd het wetsvoorstel bekend.

Lees artikel

08-11-2016Detacheerders opgelet!

De Hoge Raad heeft op 4 november 2016 arrest gewezen in de kwestie tussen STIPP, het pensioenfonds voor de uitzendsector, en Care4Care, een bedrijf dat gespecialiseerd medisch personeel veelal langdurig detacheerde bij ziekenhuizen.

Lees artikel

29-10-2016De Ondernemingsraad en pensioen

Als gevolg van wijzigingen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Pensioenwet zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad met ingang van 1 oktober 2016 met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen verduidelijkt en uitgebreid.

Lees artikel

27-10-2016De ondernemingsraad en beloningen van bestuurders

In de afgelopen jaren zijn de beloningsverschillen tussen bestuurders van grote ondernemingen en de gemiddelde medewerker toegenomen. Dit heeft tot terugkerende maatschappelijke en politieke onvrede en discussie geleid, vooral in die gevallen waarin de werknemer werd geconfronteerd met een nullijn.

Lees artikel

29-07-2016Verplichte klokkenluidersregeling voor grote werkgevers

Sinds 1 juli 2016 is de werkgever met ten minste 50 werknemers in dienst verplicht te beschikken over een interne procedure hoe om te gaan met het melden van een vermoeden van een misstand: de zogenaamde klokkenluidersregeling. Bij een misstand kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de schending van een wettelijk voorschrift of gevaar voor de volksgezondheid.

Lees artikel