Actueel

Om onze klanten up-to-date te houden organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en/of wetswijzigingen. Wij doen dit voor HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek verzorgen wij deze inspirerende sessies ook op maat en komen wij bij de klant intern, bijvoorbeeld als lunch of ontbijtsessie. Dit is vaak voor kleinere groepen over een onderwerp dat bij de klant actueel is. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Daarnaast schrijven wij regelmatig nieuwsbrieven over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. De meest recente vindt u hieronder.

Houd me op de hoogte

Wel diefstal, toch geen geldig ontslag op staande voet!17-02-2020

Dat is de uitkomst van een zaak die een werkneemster had aangespannen tegen haar werkgever. Het maakt weer eens duidelijk dat een ontslag op staande voet geen sinecure is en dat werkgevers goed op de hoogte moeten zijn van de eisen die aan een geldig ontslag op staande voet worden gesteld.

De werkgever is een zorgorganisatie in Den Haag met onder andere 11 woonzorgcentra. De werkneemster, in dienst sinds 16 augustus 2003, was werkzaam als zorgassistent/service medewerker voedingsdienst bij een woongemeenschap voor ongeveer 130 mensen met verschillende stadia van dementie. Op 25 oktober 2019 is de werkneemster door een collega gezien in de kamer van een bewoonster van de high care afdeling. Deze collega zag dat de werkneemster een trui uit de kledingkast van de bewoonster onder haar schortzak stopte. Zij heeft de werkneemster daarmee geconfronteerd. De werkneemster zei dat zij de trui niet wilde stelen maar lenen. Diezelfde avond heeft een andere collega gezien dat de werkneemster aan het einde van haar dienst enkele servetten of theedoeken van de instelling mee naar huis nam. Op 28 oktober 2019 is de werkneemster door de werkgever met deze beschuldigingen geconfronteerd en hierover gehoord. In het gesprek gaf de werkneemster toe servetten te stelen om te gebruiken voor haar bedlegerige man. Aan het einde van het gesprek gaf ze toe een kledingstuk (trui) meegenomen te hebben. Diezelfde dag is de werkneemster door de werkgever geschorst in afwachting van nader onderzoek. Op 4 november 2019 is zij op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief heeft de werkgever medegedeeld dat de werkneemster in de functie van verzorgende een belangrijke rol heeft als het gaat om vertrouwde zorg en veiligheid aan de bewoners, die aan de zorg van de zorginstelling zijn toevertrouwd en verwezen naar de gedragscode. De werkgever voert een zero tolerance beleid op dit punt. Diefstal van eigendommen van bewoners valt niet onder de vertrouwde zorg en veiligheid aan bewoners. De werkgever heeft hierdoor alle vertrouwen in werkneemster verloren.

De rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is, omdat het niet onverwijld gegeven is. Tussen het moment dat de werkgever de verweten handeling had geconstateerd en het verleende ontslag op staande voet zijn meer dan 10 dagen verstreken, aldus de kantonrechter. Op 28 oktober 2019 had de werkgever het noodzakelijke onderzoek al afgerond. Op die dag heeft de werkgever de werkneemster geconfronteerd met haar bevindingen waarvoor de werkgever de betrokken collega’s al had gehoord en had de werkneemster de verweten gedragingen erkend (ook al stelde zij dat ze de trui en servetten slechts had willen lenen). De feiten en omstandigheden die de werkgever ten grondslag heeft gelegd aan het ontslag op staande voet waren daarmee al voldoende bekend. Desondanks heeft de werkgever nog een week gewacht alvorens hij tot ontslag overging. De kantonrechter wijst de door de werkgever verzochte voorwaardelijke ontbinding wel toe. Omdat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster wordt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang door de kantonrechter beëindigd zonder transitievergoeding. De loonvordering en wedertewerkstelling worden afgewezen. Wat de werkgever wel moet betalen is de vergoeding wegens onregelmatige opzegging vanwege het niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Die vergoeding is gebaseerd op de opzegtermijn van in dit geval 4 maanden. Vanwege de ernstige verwijtbaarheid wordt die vergoeding alsnog gematigd tot drie maandsalarissen.

Ontslag op staande voet luistert nauw!

Deze uitspraak bewijst maar weer eens dat er veel komt kijken bij een situatie waarin een ontslag op staande voet aan de orde kan zijn. De zorginstelling had een ‘clean cut’ ontslag op staande voet zaak. De diefstal stond voldoende vast en de werkgever, die zorg verleent aan een hele kwetsbare groep bewoners, hanteerde een duidelijk en strikt beleid dat diefstal van eigendommen van bewoners gesanctioneerd wordt met ontslag. En toch gaat het mis, omdat de werkgever niet voortvarend genoeg heeft gehandeld.

Als een ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is, kan de rechter het ontslag terugdraaien en komt een werknemer, die u net de laan heeft uitgestuurd, in beginsel weer terug op het werk. Om dat te voorkomen, is het vaak raadzaam om voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. Als de werknemer zelf inmiddels een andere baan heeft gevonden, kan hij in plaats van een terugkeer naar het werk kiezen voor financiële genoegdoening. Hij kan dan naast de transitievergoeding een vergoeding wegens onregelmatige opzegging vorderen en een billijke vergoeding waarvan de hoogte onvoorspelbaar is en afhangt van de concrete situatie.

Een niet rechtsgeldig ontslag op staande voet kan hierdoor heel kostbaar worden, nog afgezien van de kosten van de procedures. Wij adviseren werkgevers daarom altijd om eerst advies in te winnen voordat besloten wordt tot een ontslag op staande voet; die tijd, mits kort, wordt een werkgever gegund. 

Hanneke Klinckhamers

17-02-2020Wel diefstal, toch geen geldig ontslag op staande voet!

Dat is de uitkomst van een zaak die een werkneemster had aangespannen tegen haar werkgever. Het maakt weer eens duidelijk dat een ontslag op staande voet geen sinecure is en dat werkgevers goed op de hoogte moeten zijn van de eisen die aan een geldig ontslag op staande voet worden gesteld.

Lees artikel

06-02-2020Het afnemen van alcohol- en drugstesten door de werkgever

Werknemers die tijdens hun werk onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeren, leveren een veiligheidsrisico op voor hun collega’s, hun omgeving en zichzelf.  Dit geldt te meer als er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of machines. Als er dan iets mis gaat, kunnen de gevolgen niet te overzien zijn. Werkgevers zijn wettelijk verplicht voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. In dat verband krijgen wij geregeld de vraag of het, in verband met de privacy,  is toegestaan om werknemers te onderwerpen aan een alcohol- en/of drugstest.  

Lees artikel

29-01-2020Mag de werkgever betalingen die niet zijn overeengekomen stopzetten?

Vaak krijgen wij de vraag of een niet schriftelijk overeengekomen voordeel dat de werkgever enige tijd aan de werknemer heeft verstrekt, mag worden stopgezet. De werkgever heeft bijvoorbeeld langere tijd de pauze van de werknemer doorbetaald of jaarlijks een eindejaarsuitkering uitbetaald. Mag de werkgever dit zo maar terugdraaien? 

Lees artikel

27-01-2020 Vijfluik over de WNRA - deel 3

In een serie van 5 interviews vertellen Hanneke Klinckhamers en Dies Siegers over de veranderingen als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) die op 1 januari 2020 in werking is getreden. 

Klik op deze link Interview 3 om deel "De gevolgen van het CAO-recht voor de voormalig ambtenaar" te bekijken.

Lees artikel

16-01-2020Hoge billijke vergoeding want niet voldaan aan herplaatsingsplicht binnen internationaal concern

In een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch van 19 december 2019 is aan een werknemer een billijke vergoeding van EUR 150.000,- toegekend, omdat de werkgever niet had voldaan aan de herplaatsingsplicht. Wel stond vast dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam verstoord was. Het bedrijf van werkgever is een groot internationaal chemieconcern. Het Hof oordeelde dat de verhoudingen binnen de afdeling verstoord waren, maar dat dat niet gold niet voor het hele concern. Werkgever had de mogelijkheden buiten de afdeling van werknemer moeten onderzoeken. Deze uitspraak staat niet op zichzelf, er is eerdere rechtspraak over herplaatsing in concernverband.

Lees artikel

16-01-2020Nieuwe maatregelen op komst om ontwijkingsconstructies topinkomens tegen te gaan

Bent u bestuurder of toezichthouder in de zorg of in andere sectoren zoals de culturele sector, woningcorporaties en onderwijs, dan heeft u te maken met de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT heeft als doel bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen in de publieke en semipublieke sector tegen te gaan. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2018 al aangekondigd maatregelen te gaan nemen met name gericht op het aanpakken van ontwijkingsconstructies in de zorg. Daarvoor wordt nu een wetswijziging voorbereid (“Versterking WNT”).

Lees artikel

15-01-2020Vijfluik over de WNRA - deel 2

In een serie van 5 interviews vertellen Hanneke Klinckhamers en Dies Siegers over de veranderingen als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) die op 1 januari 2020 in werking is getreden. 

Klik op deze link Interview 2 om deel 2 "De arbeidsovereenkomst van de voormalig ambtenaar" te bekijken.

Lees artikel

14-01-2020Vijfluik over de WNRA

In een serie van 5 interviews vertellen Hanneke Klinckhamers en Dies Siegers over de veranderingen als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) die op 1 januari 2020 in werking is getreden. 

Klik op deze link  Interview 1 om deel 1 "Wat verandert er door de WNRA?" te bekijken.

Lees artikel

09-01-2020Tijdelijke coulanceregeling minister Koolmees voor loonadministratie WW premiedifferentiatie

De Wet arbeidsmarkt in balans is sinds 1 januari 2020 een feit. Een van de WAB maatregelen is de wijziging van de premiedifferentiatie WW. Minister Koolmees komt werkgevers tegemoet in de nieuwe eisen voor de loonadministratie, waar het gaat om de verplichting om over een schriftelijke arbeidsovereenkomst te beschikken. 

Lees artikel

20-12-2019Nog 2 weken te gaan in 2019

In onze wekelijkse blog informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen die van kracht worden in 2020. Deze week staat de Wet Compensatie Transitievergoeding (“WCT”) centraal.

De wet regelt dat een werkgever wordt gecompenseerd door UWV voor betaalde transitievergoedingen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De vergoedingsregeling geldt voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015. De wet is uitgewerkt in een nadere regeling van UWV.

Lees artikel

13-12-2019Nog 3 weken te gaan voor de invoering van de WAB

Nog 3 weken te gaan voor de invoering van de WAB! In onze wekelijkse blog informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen. Deze week staan de wijzigingen in de positie van de payroller centraal.

Met de invoering van de WAB krijgen payrollkrachten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de opdrachtgever. Ook krijgen zij op termijn recht op een ‘adequate pensioenregeling’. De nieuwe regels bij payrolling zijn per 1 januari 2020 meteen van toepassing, dus ook voor werknemers die al werkzaam zijn op payrollbasis.

Lees artikel

05-12-2019Nog 4 weken te gaan voor de invoering van de WAB

In onze wekelijkse blog informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen. Deze week staan de nieuwe regels met betrekking tot oproepkrachten centraal.

De WAB beoogt de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Oproepkrachten krijgen met invoering van de WAB meer rechten en meer zekerheid over de te werken dagen en uren.

Lees artikel

29-11-2019Nog 5 weken te gaan voor de invoering van de WAB - ketenregeling

Nog 5 weken te gaan voor de invoering van de WAB! In onze wekelijkse blog informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen. Deze week staat de ketenregeling centraal.

Sinds 1 juli 2015 (invoering WWZ) wordt een keten van bepaalde tijd contracten automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd als meer dan drie contracten zijn aangegaan of de contracten samen langer duren dan 24 maanden.

Dit wordt onder de WAB aangepast: we gaan per 1 januari 2020 terug naar de oude situatie van voor het WWZ-tijdperk. Er ontstaat dan van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd bij meer dan drie contracten of contracten die samen de 36 maanden overschrijden. De tussenperiode in de keten blijft zes maanden.

Lees artikel

29-11-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Annette Borgers over referenties na einde dienstverband. Is de werkgever verplicht een (positieve) referentie te geven over een ex-werknemer?  

Klik op deze link om het filmpje te bekijken:  Annette Borgers - Referenties

Lees artikel

22-11-2019Nog 6 weken te gaan voor de invoering van de WAB!

In onze wekelijkse blog informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2020. Deze week staat de nieuwe berekeningsmethode van de transitievergoeding centraal.

Sinds 1 juli 2015 heeft de werknemer bij een beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst of de niet verlenging op initiatief van de werkgever recht op de transitievergoeding. Het recht op de transitievergoeding ontstaat pas bij een dienstverband vanaf 24 maanden of langer. Als de werknemer zelf ontslag neemt, heeft hij geen recht op de transitievergoeding, tenzij hij dat doet omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Lees artikel

15-11-2019Nog 7 weken te gaan voor de invoering van de WAB!

In onze wekelijkse blog geven wij praktische tips over de belangrijkste wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich brengt. Deze week staat de nieuwe ontslaggrond, de ‘i-grond’, centraal. Eén van de doelstellingen van de WWZ was het versoepelen van het ontslagrecht. De introductie van de - specifiek geformuleerde - gronden voor ontslag heeft er echter toe geleid dat ontbindingsverzoeken sinds de invoering van de WWZ eerder worden afgewezen. Daardoor is het ontslagrecht juist minder soepel geworden. Dit heeft tot veel kritiek vanuit de politiek en de praktijk geleid. In de WAB is daarom de ‘i-grond’ geïntroduceerd Welke mogelijkheden biedt deze grond?

Lees artikel

08-11-2019Verplichting om slapende dienstverbanden te beëindigen

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat werkgevers in beginsel gehouden zijn mee te werken aan een beëindiging van een zogenaamd slapend dienstverband en daarbij aan de werknemer de transitievergoeding te betalen. Dat volgt volgens de Hoge Raad mede uit de bedoeling van de wetgever om met de Wet compensatie transitievergoeding een einde te maken aan het verschijnsel "slapende dienstverbanden".

Lees artikel

04-11-2019Nog 8 weken te gaan voor de invoering van de WAB - praktische tips

In onze reeks 'Nog .. weken te gaan voor invoering van de WAB', geven wij u iedere week in een blog praktische tips over de belangrijkste wijzigingen. Deze week staat de wijziging van de WW-premie centraal.

Een van de maatregelen in de WAB om werkgevers te stimuleren om vaste contracten met een vaste urenomvang aan werknemers aan te bieden, is een nieuw systeem voor de berekening van de WW-premie. Deze maatregel beoogt werkgevers te stimuleren om werknemers een vast contract met vaste uren aan te bieden.

De WAB introduceert twee premies: een lage premie voor vaste contracten en een hoge premie voor flexibele contracten. Het verschil in premiepercentage bedraagt 5%. Het premiepercentage geldt ongeacht de sector waarvoor wordt gewerkt. De financiële prikkel van het hoge premiepercentage beoogt dat werkgevers bewuster een keuze gaan maken tussen vaste en flexibele arbeid. Het loont daardoor immers om werknemers een schriftelijk contract (met vaste uren) voor onbepaalde tijd aan te bieden: dat bespaart 5% WW-premie afdracht in vergelijking met een flexibel contract.

Lees artikel

31-10-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Saskia Le Noble over het opzegverbod voor leden van de Ondernemingsraad: Mogen OR-leden bijvoorbeeld wel om persoonlijke redenen, bijvoorbeeld disfunctioneren, ontslagen worden? 

Klik op deze link om het filmpje te bekijken: Saskia Le Noble - Opzegverbod OR-lid

Lees artikel

10-10-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Liesbeth Zwitserlood over het concurrentiebeding: In hoeverre is het mogelijk een concurrentie- en/of relatiebeding op te nemen in een tijdelijk contract? 

Klik op deze link om het filmpje te bekijken:Liesbeth Zwitserlood - concurrentiebeding_in_tijdelijke_arbeidsovereenkomst

Lees artikel

10-10-2019Hoedt u voor de valkuilen van de WNT!

De Wet normering topinkomens (WNT) schrijft dwingend voor wat een topfunctionaris in de (semi)publieke sector maximaal mag verdienen en wat in het kader van een beëindiging mag worden afgesproken. Voor zover de bezoldiging en de ontslagvergoeding de toegestane maxima van de WNT overschrijden, is dat bovenmatige deel nietig en dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald. De maximale ontslagvergoeding die mag worden afgesproken bedraagt EUR 75.000, of een jaarsalaris als dat lager is.

Lees artikel

23-09-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Heleen Dammingh over de positie van de statutair bestuurder: In hoeverre verschillen de ontslagregels voor een statutair bestuurder van die voor een gewone werknemer?

Klik op deze link om het filmpje te bekijken: Heleen Dammingh - ontslag statutair bestuurder

Lees artikel

17-09-20192020: bent u klaar voor de Wnra?

Nog een paar maanden en dan treedt naar verwachting op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie in werking (Wnra). Dan zal de ambtenaar, die in dienst is van een overheidswerkgever, automatisch werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht wordt dan van toepassing. Wat is de laatste stand van zaken?

Lees artikel

05-09-2019De formulering in de vaststellingsovereenkomst van het artikel over de wettelijke bedenktermijn

Op het moment dat werkgever en werknemer tot overeenstemming komen over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, dan duurt het vaak nog enige tijd voordat de werknemer de vaststellingsovereenkomst getekend retour zendt. Indien er een artikel in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen met betrekking tot de wettelijke bedenktermijn, dan hangt het van de formulering van dat artikel af of de werknemer al dan niet tijdig een beroep op deze wettelijke bedenktermijn kan doen. Het is dus belangrijk om op deze formulering te letten. Dat daar misverstanden over kunnen ontstaan blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Rotterdam.

Lees artikel

05-09-2019De formulering van de wettelijke bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst

Op het moment dat werkgever en werknemer tot overeenstemming komen over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, dan duurt het vaak nog enige tijd voordat de werknemer de vaststellingsovereenkomst getekend retour zendt. Indien er een artikel in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen met betrekking tot de wettelijke bedenktermijn, dan hangt het van de formulering van dat artikel af of de werknemer al dan niet tijdig een beroep op deze wettelijke bedenktermijn kan doen. Het is dus belangrijk om op deze formulering te letten. Dat daar misverstanden over kunnen ontstaan blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Rotterdam.

Lees artikel

05-09-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze nieuwe serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Annette Borgers over het getuigschrift; is de werkgever verplicht een getuigschrift te verstrekken en wat moet erin staan? 

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken: AnnetteBorgersGetuigschrift

Lees artikel

01-08-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze nieuwe serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Dies Siegers over het verschil tussen een loonsanctie en opschorting van loon bij ziekte.  

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken: 

Sancties Wet Verbetering Poortwachter

 

Lees artikel

01-08-2019Voortgang plannen ZZP-ers

Eind juni 2019 heeft minister Koolmees de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de plannen van het kabinet voor ZZP-ers. Aan de onderkant van de markt komt er een minimumtarief van € 16 per uur voor opdrachtnemers. Aan de bovenkant gaat gelden dat er vanaf een tarief van € 75 per uur vooraf zekerheid kan worden verkregen over het ondernemerschap door middel van een Zelfstandigenverklaring.

Lees artikel

11-07-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze nieuwe serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Saskia Le Noble over de ontslagbescherming van leden van de Ondernemingsraad. 

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken: 

Zijn leden van de Ondernemingsraad beschermd tegen ontslag?

  

Lees artikel

11-07-2019Wat is de waarde van een vakantiedag?

Bij het einde van een dienstverband moeten de niet genoten vakantiedagen van een werknemer uitbetaald worden. En tijdens het opnemen van vakantiedagen moet het juiste loon worden betaald. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van zo’n vakantiedag? Er wordt vaak uitgegaan van uitsluitend het overeengekomen loon en de vakantietoeslag. Dit is ten onrechte.

 

Lees artikel

11-07-2019Tips voor de formulering van een ontslag op staande voet

De wet stelt strenge eisen aan een ontslag op staande voet, mede vanwege de nadelige gevolgen van een dergelijk ontslag voor de werknemer. Een van de eisen is dat de ontslagreden vrijwel direct met het ontslag moet worden medegedeeld. Uitgangspunt is dat het de werknemer onmiddellijk duidelijk moet zijn welke reden aan het ontslag ten grondslag is gelegd, zodat hij kan bepalen of hij zich daartegen zal verzetten. Voor de beoordeling van de vraag of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is, zijn de opgegeven redenen maatgevend. Andere dan de opgegeven redenen, hoe dringend dan ook, ‘tellen’ dus niet mee voor de vraag of er sprake is geweest van een rechtsgeldig ontslag. Het is dus van belang om de ontslagbrief met de nodige precisie te formuleren. Hierna volgen enkele tips voor de formulering van de ontslagreden.

 

Lees artikel

25-06-2019Waar moet een verbetertraject aan voldoen?

De wet vereist dat de werkgever de disfunctionerende werknemer in de gelegenheid stelt om zijn functioneren te verbeteren. Dit wordt ook wel een verbetertraject genoemd.  In de praktijk komen allerlei varianten van verbetertrajecten voor, zoals: (een combinatie van) coaching, ‘training on the job’, aanvullende cursussen, op maat gemaakte heropleiding, etc., waarbij de duur van het traject van zaak tot zaak verschilt. Krijgt de werknemer geen of onvoldoende kans om zijn functioneren te verbeteren, dan zal een kantonrechter een verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren in principe afwijzen. Hoe moet een verbetertraject er eigenlijk uitzien?

Lees artikel

11-06-2019Het heimelijk opnemen van gesprekken door werknemer: toegestaan of niet?

Onze geavanceerde smartphones zijn in staat om geluidsopnames van goede kwaliteit te maken. Het gebeurt daarom steeds vaker dat werknemers gesprekken opnemen zonder dat de werkgever daar erg in heeft. Denk aan functionerings-, beoordelings-, en onderhandelingsgesprekken etc. De gesprekspartner is er meestal niet gecharmeerd van als hij of zij daar op een later tijdstip mee geconfronteerd wordt. Mag dit eigenlijk wel en kunnen geluidsopnames als bewijs dienen bij een ontslagprocedure?

Lees artikel

28-05-2019Staking openbaar vervoer: moet de werkgever het loon van de stakers doorbetalen?

Het openbaar vervoer staakt vandaag. Met de staking willen de vakbonden een beter pensioenstelsel afdwingen. Hoe zit het eigenlijk met de salarisbetaling tijdens een stakingsdag? Krijgen de medewerkers die hun werk hebben neergelegd het salaris uitbetaald?  

Lees artikel

19-04-2019Vervaltermijn transitievergoeding geldt niet altijd

In een uitspraak van 11 april 2019 heeft de Rechtbank Limburg bepaald dat de vervaltermijn van drie maanden niet aan de werknemer kon worden tegengeworpen bij een verzoek tot toekenning van de gedeeltelijke transitievergoeding.

Lees artikel

12-04-2019Een anti ronselbeding: hoe ver mag een werkgever gaan?

Nu de arbeidsmarkt krap is, hebben werkgevers er belang bij om hun werknemers te behouden. Als er één schaap over de dam is, volgen er (soms) meer. Het kan voor een organisatie dan ook grote gevolgen hebben als een vertrekkende werknemer collega’s overhaalt om eveneens op te zeggen, bijvoorbeeld om samen een nieuwe gelijksoortige onderneming te starten.

Werkgevers proberen dit soms te voorkomen door een anti-ronselbeding, ook wel “aftroggelbeding” genoemd, op te nemen in de arbeidsovereenkomst gesanctioneerd met een boetebeding.  Belangrijk is dan wel dat dit beding juist wordt geformuleerd en dat het aan alle eisen van de wet voldoet.

Lees artikel

02-04-2019Slapende dienstverbanden: nieuwe pogingen van werknemers om betaling transitievergoeding af te dwingen

Een recente uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg waarin een werkgever werd veroordeeld tot opzegging van de (slapende) arbeidsovereenkomst en betaling van de transitievergoeding met een langdurig zieke werknemer, heeft tot nieuwe pogingen van werknemers geleid om ook via de rechter in aanmerking te komen voor een transitievergoeding. De lijn in de rechtspraak was tot voor kort dat (i) geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten indien een werkgever bij een slapend dienstverband niet overgaat tot ontslag en (ii) dat de werkgever op grond van het goed werkgeverschap niet verplicht kan worden over te gaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Brengen de recente uitspraken hier verandering in?

Lees artikel

29-03-2019Mag een werknemer onbereikbaar zijn in de huidige 24 uurs economie?

Continue bereikbaar zijn via je telefoon en andere moderne communicatiemiddelen is een groot goed, maar kan ook tot een behoorlijke belasting leiden. Werknemers kunnen de veronderstelde full time bereikbaarheid als beklemmend ervaren. Gezien de afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever is de vraag hoe ver de autonomie van de werknemer reikt. Op 18 februari 2019 diende het PvdA kamerlid Gijs van Dijk een wetsvoorstel in over onbereikbaar zijn, de “Wet op het recht op onbereikbaarheid”.

Lees artikel

18-03-2019Kwalificatie arbeidsrelatie ZZP’ers blijft groot probleem.

Op 5 maart 2019 informeerde de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer over het toezicht van de Belastingdienst op de juiste kwalificatie van arbeidsrelaties. Er is weliswaar een handhavingsmoratorium afgekondigd ten aanzien van de Wet DBA, maar bij loonheffingscontroles wordt nog steeds bekeken of sprake is van een fictief dienstverband bij ingehuurde zzp'ers. Is volgens de Belastingdienst sprake van een fictief dienstverband dan is de opdrachtgever (werkgever) gehouden loonheffingen in te houden op betalingen aan de opdrachtnemer. 

Lees artikel

08-03-2019Uitvoeringsregeling compensatie transitievergoeding bekend

Op 26 februari 2019 is de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ (de Regeling) in het Staatsblad gepubliceerd. Hierin staan de termijnen voor het indienen van een aanvraag voor compensatie van betaalde transitievergoedingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij UWV.

Lees artikel

04-03-2019Cocaïnegebruik tijdens personeelsfeest: is dat een reden voor ontslag op staande voet?

Misdragingen tijdens een personeelsfeest komen vaak voor en leiden niet zelden tot een ontslag op staande voet.  Zo hield het ontslag op staande voet van een werknemer die zich tijdens een personeelsfeest onder invloed van alcohol hinderlijk en handtastelijk gedroeg en in de danszaal tegen een tafel urineerde, stand. Ook het ontslag op staande voet van een militair die zijn vriendin, tevens collega, na het verlaten van de kerstborrel een vuistslag in het gezicht gaf en het ontslag van de werknemer die na afloop van het personeelsfeest beschonken achter het stuur stapte, hielden stand. De werknemer die tijdens de kerstborrel een collega herhaaldelijk in de billen kneep en kwetsende opmerkingen maakte, mocht van de rechter wel blijven. Maar hoe zit het met het gebruiken en aanbieden van cocaïne, toch een strafbaar feit, tijdens een personeelsfeest? Levert dat voldoende reden op voor ontslag op staande voet? Hierover heeft de rechtbank Den Haag zich op 1 februari 2019 uitgelaten.  

Lees artikel

21-02-2019Vervallen vakantiedagen? Vergaande verplichting werkgever om verlof te laten opnemen

Eind 2018 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen over de verplichting van de werkgever om aan te dringen op het opnemen van verlof door werknemers. Kort gezegd komt het erop neer dat als een werkgever onvoldoende stuurt op het opnemen van verlof, verlofuren die waren vervallen op grond van de wettelijke vervaltermijn toch weer herleven en afgerekend moeten worden.

Lees artikel

19-02-2019Oudere werknemers en een vrijwillige vertrekregeling in een Sociaal Plan: risico op naheffing fiscus?

In een belangrijk arrest van 22 juni 2018 besliste de Hoge Raad dat een vrijwillige vertrekregeling in een Sociaal Plan, waaraan geen leeftijdscriterium was verbonden, niet kwalificeerde als een regeling vervroegde uittreding (“RVU”). De Belastingdienst had zich op het standpunt gesteld dat dit pas beoordeeld kon worden aan de hand van de feitelijke uitstroom op basis van de vrijwillige vertrekregeling: als achteraf zou blijken dat met name oudere werknemers van de vrijwillige vertrekregeling gebruik zouden hebben gemaakt, dan zou alsnog sprake kunnen zijn van een RVU. Door dat standpunt haalde de Hoge Raad een streep.

Naar aanleiding van dit arrest heeft de Belastingdienst op 28 december 2018 een handreiking gepubliceerd waarin wordt uitgewerkt wanneer sprake is van een RVU, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan collectieve vertrekregelingen.

Lees artikel

08-02-2019Medezeggenschap van werknemers in kleine ondernemingen ten aanzien van pensioen versterkt

Met ingang van 1 januari 2019 is de positie van werknemers binnen kleine bedrijven (minder dan vijftig werknemers) ten aanzien van medezeggenschap met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen versterkt. De wetgever onderkent hiermee dat pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde is en dat het belangrijk is dat de betrokkenheid van werknemers bij hun pensioen vergroot wordt.

Lees artikel

08-02-2019Dienstverbanden slapend houden: mag dat nog?

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft op 27 december 2018 in een arbitrageprocedure een werkgever veroordeeld tot opzegging van de (slapende) arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Hiertoe diende de werkgever, aldus het Scheidsgerecht, binnen twee werkdagen na het arbitrale vonnis een verzoek bij het UWV in te dienen om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen onder toekenning van een transitievergoeding. Betekent dit vonnis nu dat de werkgever kan worden verplicht ‘slapende dienstverbanden’ te beëindigen?  

Lees artikel

11-10-2018Bij gedeeltelijk ontslag gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd

In september 2018 heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of bij een gedeeltelijk ontslag de transitievergoeding direct dient te worden voldaan. De Hoge Raad oordeelt dat dit inderdaad het geval is, waarbij de transitievergoeding dient te worden berekend naar rato van de mate van beëindiging.

Lees artikel

03-09-2018Wanneer is een vrijwillige vertrekregeling in Sociaal Pan een RVU?

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 22 juni jl. duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling in een sociaal plan een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) vormt. Bepalend is of de uitkeringen en verstrekkingen zijn bedoeld ter overbrugging van het inkomen tot de pensioendatum van de (gewezen) werknemer. Het gaat daarbij om de objectieve voorwaarden en kenmerken van de regeling.

Lees artikel

16-08-2018WWZ-perikelen: loondoorbetaling na ontslag op staande voet

Op 13 juli 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de complicaties die kunnen voorkomen in geval van ontslag op staande voet en de regels in hoger beroep als gevolg van de invoering van de WWZ. Eerder was al duidelijk dat de WWZ niet op alle punten goed doordacht is tijdens het wetgevingsproces.

Lees artikel
Archief