Geen reorganisatieontslag door onvoldoende onderzoek naar herplaatsingsmogelijkheden
Hanneke Klinckhamers 3 jul 2024

Geen reorganisatieontslag door onvoldoende onderzoek naar herplaatsingsmogelijkheden

Dat overkwam de werkgever die een medewerker na een 30-jarig dienstverband wilde ontslaan. Volgens de Kantonrechter te Rotterdam had de werkgever geen en in ieder geval veel te weinig initiatief genomen om te onderzoeken, of de medewerker in een andere passende functie kon worden herplaatst. Gelet op het lange dienstverband en gebrek aan (bij)scholing had van deze werkgever veel meer kunnen worden verlangd om de werknemer te herplaatsen. De werkgever kreeg nul op het rekest. Hoe ver gaat het onderzoek naar herplaatsing?

Reorganisatie en herplaatsingsonderzoek 
Als u gaat reorganiseren, gelden er specifieke regels die bepalen wanneer sprake is van boventalligheid. U moet nagaan of de arbeidsplaats structureel komt te vervallen en de juiste ontslagvolgorde toepassen. U mag een werknemer die boventallig wordt pas ontslaan, als is onderzocht of de werknemer kan worden herplaatst in een andere passende functie en die mogelijkheden ontbreken. Bij het herplaatsingsonderzoek moet u ook functies betrekken waarvoor de werknemer misschien niet direct maar wel binnen een redelijke termijn via scholing geschikt is te maken. Het gaat om kortdurende opleidingen of cursussen waardoor de werknemer binnen de redelijke herplaatsingstermijn inzetbaar wordt voor de functie. 

Rotterdamse zaak
De medewerker werkte in de jeugdzorg. In de ruim 30 jaar dat hij in dienst was, was hij niet of nauwelijks (bij)geschoold. Vanaf 2015 moesten alle medewerkers die met jongeren werkten een SKJ-registratie behalen. Voor de medewerker en zijn collega’s was echter een uitzondering gemaakt. De kantonrechter vindt het onredelijk als de keuze van de werkgever zo nadelig uitpakt, dat de medewerker daardoor zijn baan verliest. De werkgever had hem daarvoor moeten behoeden. Volgens de kantonrechter is het geen goed werkgeverschap door de medewerker niet bij te scholen. Het feit dat de medewerker na een lang dienstverband niet inzetbaar is voor de toekomst in zijn of soortgelijke werkzaamheden door het ontbreken van een SKJ-registratie, komt voor rekening en risico van de werkgever, aldus de kantonrechter.

Aandachtspunten werkgevers
Het herplaatsingsonderzoek vergt een actieve rol van de werkgever. Er zal meer van een werkgever mogen worden verwacht naarmate de organisatie groter is en een werknemer al langer in dienst is. Scholing is een andere relevante factor om rekening mee te houden bij de zoektocht naar herplaatsing. Ook van de boventallige werknemer wordt verlangd dat hij zich actief inspant om een andere passende functie te vinden door zelf te solliciteren op een vacature voor een passende functie. Het is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer om tot een herplaatsing te komen.

Heeft u vragen over reorganisaties of herplaatsing? Dan kunt u een mail sturen naar: info@vanbladeladvocaten.nl.