Wat zijn de plannen voor de arbeidsmarkt in het coalitieakkoord?
Steven Bergwerff 16 mei 2024

Wat zijn de plannen voor de arbeidsmarkt in het coalitieakkoord?

Onder de titel ‘Hoop, lef en trots’ is vandaag het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. De belangrijkste punten ten aanzien het arbeidsrecht en de arbeidsmarkt vindt u in deze blog.

 • Stimulering van zekerheid op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een aanpak van het zelfstandigenbeleid, regulering van de uitzendsector en het streven naar meer vaste contracten. De behandeling van de wetsvoorstellen ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ en ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ wordt voortgezet.
 • Lastenverlichting op arbeid, bijvoorbeeld via het introduceren van een extra schijf in de Inkomstenbelasting, en verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen, zodat werken meer loont.
 • Meer aandacht voor kosten en risico’s in wetgeving en beleid voor kleine werkgevers.
 • Maatregelen om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken, zoals de harde aanpak van malafide uitzendconstructies, de invoering van een tewerkstellingsvergunningsplicht voor arbeidsmigranten van buiten de EU (met uitzondering van kennismigranten) en meer verantwoordelijkheid van werkgevers voor arbeidsmigranten.
 • Aanscherping en verhoging van de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling.
 • (Fiscale) maatregelen om het vestigingsklimaat te verbeteren.
 • Invoering van een innovatieprogramma voor robotisering, gericht op het besparen van arbeidskrachten.
 • Versterking van de bescherming van klokkenluiders.
 • Een knelpuntenaanpak voor werkende armen.
 • Specifieke maatregelen om de personeelskrapte in de zorg aan te pakken.
 • De aanvullende verhoging van het minimumloon met 1,2% per 1 juli 2024 wordt teruggedraaid.
 • Hervorming van de WW: de duur van de WW-uitkering wordt mogelijk bekort van maximaal 24  naar maximaal 18 maanden.
 • De compensatie van de transitievergoeding bij ontslag van  langdurig zieke werknemers geldt vanaf 1 juli 2026 alleen nog voor werkgevers met minder dan 25 werknemers.

Over de concrete uitwerking van deze punten op hoofdlijnen valt nog weinig te zeggen - een deel van de maatregelen staat vermeld in reeds lopende wetgevingstrajecten - maar wij houden u uiteraard op de hoogte van wat er boven de (arbeids)markt hangt. Neem bij vragen gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten via info@vanbladeladvocaten.nl.