toepasselijkheid Algemene voorwaarden Van Bladel Advocaten B.V.

 1. Van Bladel Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Een lijst van personen die via hun persoonlijke holdingvennootschap aandelen houden in Van Bladel Advocaten (de partners) wordt op schriftelijk verzoek verstrekt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Van Bladel Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen van Van Bladel Advocaten met opdrachtgever als gevolg of in verband daarmee. Niet alleen Van Bladel Advocaten maar ook iedere (vroeger) aan Van Bladel Advocaten verbonden persoon en ieder voor wiens handelen of nalaten Van Bladel Advocaten aansprakelijk is of kan zijn, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Onder ‘verbonden persoon’ wordt begrepen: de werknemers, de partners en/of de aandeelhouders van Van Bladel Advocaten
 3. Alle werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Van Bladel Advocaten (hierna: de overeenkomst). De artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna: de cliënt). Derden kunnen aan de werkzaamheden van Van Bladel Advocaten en de resultaten ervan geen rechten ontlenen.
 5. Door Van Bladel Advocaten te verzenden declaraties worden binnen 14 dagen voldaan, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim is.
 6. Van Bladel Advocaten kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Zij zal dit zoveel als mogelijk doen in overleg met de cliënt. Zij is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n). Van Bladel Advocaten is bevoegd een beperking van aansprakelijkheid van een derde te accepteren in naam van de cliënt.
 7. De aansprakelijkheid van Van Bladel Advocaten is beperkt tot het bedrag dat krachtens de onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico zoals genoemd in de polisvoorwaarden. Op schriftelijk verzoek van de cliënt wordt informatie gegeven over de polisvoorwaarden.
 8. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Van Bladel Advocaten beperkt tot het bedrag aan honorarium dat door haar met betrekking tot de opdracht in rekening is gebracht.
 9. Alle aanspraken van de cliënt en van derden jegens Van Bladel Advocaten vervallen zodra een periode van een jaar is verstreken nadat de cliënt respectievelijk de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van die aanspraken.
 10. In afwijking van artikel 412 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen Van Bladel Advocaten tot afgifte van stukken die zij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, door verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop haar bemoeiingen zijn geëindigd.
 11. Van Bladel Advocaten staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail, is Van Bladel Advocaten niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie.
 12. De cliënt vrijwaart Van Bladel Advocaten voor alle aanspraken van derden. Hij zal de in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan haar vergoeden.
 13. Zowel de cliënt als Van Bladel Advocaten kan de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door middel van schriftelijke opzegging. De cliënt is bij opzegging gehouden het honorarium te voldoen voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden.
 14. Van Bladel Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer Van Bladel Advocaten er niet in slaagt eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt tot een oplossing te brengen, dan kan de cliënt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 15. Van Bladel advocaten beschikt niet over een Stichting Derdengelden. 
 16. In het kader van de dienstverlening door Van Bladel Advocaten worden door de cliënt mogelijk persoonsgegevens van bij de cliënt werkzame personen of derden aan Van Bladel Advocaten verstrekt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kwalificeren in dat geval zowel Van Bladel Advocaten als de cliënt als verantwoordelijke in de zin van de AVG. Ter uitvoering van de verplichting ex artikel 26 van de AVG geldt ten aanzien van de dienstverlening door Van Bladel Advocaten het volgende:
  • De cliënt staat er voor in en garandeert, indien zij persoonsgegevens aan Van Bladel Advocaten verstrekt, dat de verstrekte persoonsgegevens juist, volledig en noodzakelijk zijn in het kader van de opdracht aan Van Bladel Advocaten;
  • De cliënt staat er voor in en garandeert dat zij - voor zover noodzakelijk - heeft voldaan aan haar informatieplicht richting betrokkenen, een en ander zoals bedoeld in artikel 13 AVG;
  • Vanwege het op Van Bladel advocaten rustende beroepsgeheim is Van Bladel advocaten wettelijk niet gehouden informatie aan betrokkenen in de zin van de AVG te verschaffen omtrent verwerking door haar van de persoonsgegevens die zij van de cliënt ontvangt;
  • Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Van Bladel Advocaten en de cliënt om zorg te dragen voor een beveiligde manier van verwerking van persoonsgegevens, passend bij de aard van de dienstverlening en de aard van de verstrekte gegevens;
  • Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Van Bladel Advocaten en de cliënt om zorg te dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en aan te kunnen tonen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG.
  • Partijen stemmen in een voorkomend geval waarin een betrokkene in de zin van de AVG zich bij Van Bladel advocaten meldt om een recht uit de AVG geldend te maken, onderling af of en in hoeverre dit recht dient te worden gehonoreerd, alsmede wie de meest gerede partij is om hierop te reageren.
 17. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Bladel Advocaten aanvaarde opdrachten, waaronder eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten. Van Bladel Advocaten is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal de cliënt daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.
 18. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Van Bladel Advocaten B.V. is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 85205281.