Van Bladel Advocaten B.V. (hierna te noemen "Van Bladel Advocaten" of "ons" of "wij") respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG").

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 juni 2018. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt
 • wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken
 • hoe u contact met ons op kunt nemen.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens, omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Van Bladel Advocaten kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze juridische diensten te verlenen
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze recruitment diensten en events
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Uw toestemming.

Bewaartermijn

Van Bladel Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen met anderen

Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan Van Bladel Advocaten uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, andere advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Van Bladel Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Van Bladel Advocaten, sluit Van Bladel Advocaten met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Van Bladel Advocaten er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

Van Bladel Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@vanbladeladvocaten.nl

Uw rechten

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten, die wij hieronder voor u opsommen. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoeken.

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben.
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder (Autoriteit Persoongegevens)
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van een gebruiker. De meeste cookies bevatten een unieke ID, een zogenaamde cookie-ID: een reeks tekens waarmee websites en servers worden gekoppeld aan de browser waarin de cookie wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen websites en servers de browser onderscheiden van andere browsers die andere cookies opslaan, en kunnen ze elke browser herkennen aan de unieke cookie-ID.

Er zijn 3 typen cookies

 1. Noodzakelijke cookies
  Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek.

 2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik
  Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina's u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website te beter op de bezoekers af te stemmen.

 3. Cookies van websites van derden

Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om extra's zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een 'like'-knop van Facebook, of de mogelijkheid om iets door te twitteren. Door deze cookies 'weet' de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Deze website maakt gebruik van alle drie de typen.

Geen persoonsgegevens

Cookies zoals deze website die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren. Daarvoor zou bijkomende informatie nodig zijn: bijvoorbeeld een combinatie van cookies van type 3 met uw inloggegevens voor websites van derden (die inloggegevens zijn vaak wél te herleiden tot een persoon). Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.

Cookies uitzetten

U kunt cookies in uw browser uitzetten. In dat geval zullen onderdelen van deze website niet of niet helemaal werken.

Indien de informatie over ons beleid met betrekking tot cookie-gebruik wijzigt, wordt u automatisch hierover geïnformeerd bij een volgend bezoek aan deze website.

Contact

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@vanbladeladvocaten.nl of Van Bladel Advocaten B.V., t.a.v. de directie.