Wet normering topinkomens: wat u moet weten over de ontslagvergoeding
Hanneke Klinckhamers 19 apr 2024

Wet normering topinkomens: wat u moet weten over de ontslagvergoeding

Onlangs heeft het hof Den Bosch een interessante uitspraak gedaan in een zaak over het ontslag van een statutair bestuurder-topfunctionaris, werkzaam in de sector zorg en welzijn. Een van de vragen was: telt de schadevergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn mee voor de maximale ontslagvergoeding volgens de WNT?

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT heeft als doel het maximeren van topinkomens en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector. De maximale ontslagvergoeding die op grond van de WNT tussen werkgever en topfunctionaris mag worden afgesproken is EUR 75.000 bruto, of een jaarsalaris als dat lager is.

Uitzonderingen

Er zijn echter uitzonderingen. Ontslaguitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit de wet, cao of andere collectieve regeling (sociaal plan) die met vakbonden is afgesproken, niet onder het WNT maximum van EUR 75.000. Het moet dan gaan om ontslaguitkeringen of vergoedingen waarop de werkgever en topfunctionaris geen invloed kunnen uitoefenen en niet zelf kunnen bepalen of daarop recht is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering in de cao rijk of cao bestuurders Voortgezet Onderwijs.

Hof Den Bosch

In de zaak die voorlag bij hof Den Bosch ging het onder meer over de vraag, of de gefixeerde schadevergoeding, die de werkgever aan de bestuurder moest betalen vanwege het niet in acht nemen van de opzegtermijn, een vergoeding is die onder het maximum van EUR 75.000 valt. De werkgever had de opzegtermijn bewust niet in acht genomen, omdat er geen werk meer zou zijn voor de bestuurder tijdens de opzegtermijn en het loon tijdens de opzegtermijn van zes maanden boven de EUR 75.000 uitkwam.

Het hof oordeelt dat de gefixeerde schadevergoeding een ontslaguitkering is, die niet wordt gemaximeerd door de WNT. De bestuurder heef op grond van artikel 7:672 lid 11 BW rechtstreeks, dwingend en eenduidig recht op uitkering van de gefixeerde schadevergoeding in de vorm van het loon over de opzegtermijn ter hoogte van EUR 101.228,88. Er is in dit geval ook geen sprake geweest van een afspraak of opzetje tussen partijen om te komen tot een hogere ontslagvergoeding dan in de WNT is toegestaan, aldus het hof. De werkgever had eenzijdig opgezegd en de bestuurder had niet - vooraf aan de opzegging - ermee ingestemd om niet meer te werken met behoud van loon.

Het hof beslist dat de bestuurder ook recht heeft op de in zijn arbeidsovereenkomst afgesproken ontslagvergoeding van EUR 75.000. Volgens het hof wordt het WNT maximum voor ontslagvergoedingen niet overschreden, omdat de gefixeerde schadevergoeding niet meetelt.

Wees alert bij vertrekregelingen

De WNT en daarop gebaseerde regelgeving is complex. Het is belangrijk om alert te zijn bij het maken van afspraken over vertrekregelingen met topfunctionarissen. Afspraken die in strijd zijn met de in de WNT toegestane maxima zijn nietig en kunnen leiden tot terugvordering van wat bovenmatig aan de topfunctionaris is betaald. Laat de afspraken die u wilt maken met uw bestuurder-topfunctionaris daarom altijd vooraf toetsen. Dan komt u niet voor nare verrassingen te staan. Van Bladel Advocaten heeft de nodige ervaring en expertise over de WNT in huis.