Expertise

Up-to-date kennis en praktische adviezen

Statutair bestuurder

De statutair bestuurder van een BV of NV wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders of raad van commissarissen. De statutair bestuurder die in dienst is van de BV of NV waarvan hij de bestuurder is, heeft een afwijkende arbeidsrechtelijke ontslagbescherming in vergelijking met een “normale” werknemer. Voor het ontslag van een statutair bestuurder is niet vooraf toestemming nodig van het UWV of de rechter. Een rechtsgeldig ontslagbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of raad van commissarissen volstaat. Ook voor het ontslag van een statutair bestuurder moet sprake zijn van een redelijke grond. Verder heeft de statutair bestuurder recht op de transitievergoeding. De statutair bestuurder kan daarnaast recht hebben op een billijke vergoeding, als een redelijke grond ontbreekt, als sprake is van een opzegverbod tijdens ziekte of bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.  

Ontslagbescherming 

Voor een statutair bestuurder gelden de beperkingen van de ketenregeling niet. Er kan dus vaker achter elkaar gecontracteerd worden voor bepaalde tijd. Vaak schrijven de statuten en/of de toepasselijke governance code wel voor hoe vaak de statutair bestuurder mag worden (her)benoemd. Vanwege de minder vergaande ontslagbescherming komt het regelmatig voor dat in de arbeidscontracten van bestuurders een lange(re) opzegtermijn wordt afgesproken of dat een zogenaamde golden parachute is opgenomen.    

Voor de statutair bestuurder van een vereniging, coöperatie, en onderlinge waarborgmaatschappij gelden dezelfde eisen als voor de bestuurder van een BV of NV. Met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht in 2021 wordt de statutair bestuurder die in dienst is van een stichting hiermee gelijkgesteld en geniet dan dezelfde (minder vergaande) ontslagbescherming.                    

Wij kunnen u adviseren over uw bijzondere positie als statutair bestuurder en u bijstaan indien u ontslagen of geschorst dreigt te worden.